Sędzia/ warunki delegowania do innego sądu/ zakres uprawnień

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ warunki delegowania do innego sądu/ zakres uprawnień
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. I KZP 51/02
Treść:
Delegowanie w trybie określonym w art. 77 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) uprawnia do pełnienia wszystkich obowiązków sędziego we wskazanym sądzie w czasie określonym zarządzeniem o delegowaniu. […] Rozstrzygane zagadnienie prawne dotyczy zakresu spraw, co do których prawo orzekania ma sędzia delegowany na podstawie art. 77 § 8 u.s.p. Wymogi, które musi spełniać zarządzenie o delegowaniu sędziego, określone przez przepis art. 77 § 8 u.s.p., to: podmiot uprawniony do delegowania, wskazanie sądu oraz czasu delegowania. Uprawnionym podmiotem do delegowania sędziego sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, po uzyskaniu zgody kolegium sądu okręgowego. Zarządzenie o delegowaniu musi wskazywać sąd równorzędny (sądowi macierzystemu sędziego delegowanego), znajdujący się na obszarze właściwości tego samego sądu okręgowego. Istotnym elementem zarządzenia jest także określenie czasu delegowania, który nie może być dłuższy niż miesiąc w ciągu roku. „Czas nie dłuższy niż miesiąc” oznacza, iż delegowanie sędziego przez prezesa sądu do pełnienia obowiązków w innym sądzie na obszarze właściwości tego samego sądu okręgowego może nastąpić od określonej daty na nieprzerwany okres miesiąca lub krótszy, albo na oznaczone – także pojedynczo – dni, których suma, w wypadku wielokrotnego delegowania w danym roku, nie może przekroczyć trzydziestu (uchwała z dnia 26 września 2002 r., I KZP 28/02, OSNKW 2002, z. 11–12, poz. 99). […] Określenie w zarządzeniu siedziby sądu, do którego jest delegowany sędzia oraz czasu delegacji, wiąże, dając uprawnienie do orzekania sędziemu delegowanemu, jedynie w tym zakresie. Nieprawidłowe jest natomiast delegowanie sędziego jedynie do orzekania w konkretnej sprawie rozpoznawanej w innym sądzie, jeżeli tylko tak określony jest czas delegowania, gdyż nie pozwala to na jednoznaczne ustalenie wyznaczonego czasu, w jakim sędzia ma pełnić obowiązki w innym sądzie (uzasadnienie uchwały I KZP 28/02). […] Sędziowie wykonują zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości (art. 2 § 1 u.s.p.), określone m.in. przez przepisy o czynnościach sądów (rozdział 6 u.s.p.) oraz przepisy innych ustaw. Do czynności sądów wykonywanych przez sędziów należy przede wszystkim wydawanie wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (art. 42 § 1 u.s.p.), przy czym delegowany sędzia sądu równorzędnego może zastąpić sędziego danego sądu w jego czynnościach na podstawie zarządzenia prezesa sądu, do którego został delegowany (art. 45 u.s.p.). […] Jeżeli więc sędzia został delegowany przez prezesa sądu okręgowego w trybie art. 77 § 8 u.s.p. do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie równorzędnym, to orzekanie przez niego w sprawie niewskazanej w zarządzeniu o delegowaniu nie stanowi naruszenia prawa.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 25

Zobacz również: