Lekarz/ postępowanie dyscyplinarne/ transakcja handlowa z uzależnionym pacjentem

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Lekarz/ postępowanie dyscyplinarne/ transakcja handlowa z uzależnionym pacjentem
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2003 r., sygn. III DS 23/02
Treść:
Wywieranie przez lekarza wpływu na leczonego pacjenta w celu skłonienia go do zachowań leżących w interesie majątkowym tego lekarza, dyskwalifikuje go moralnie i uzasadnia orzeczenie surowej kary dyscyplinarnej. […] Uchybia swojej moralnej sylwetce zawodowej lekarz, który w jakikolwiek sposób dąży do zawarcia transakcji handlowej z pacjentem, który w ten sposób zmierza do zdobycia środków finansowych na opłacanie świadczonych przez tego lekarza usług medycznych. Tego rodzaju postawa obwinionego lekarza była szczególnie i oczywiście naganna, ponieważ podjął się leczenia pacjenta uzależnionego od tzw. twardych narkotyków (heroiny), który — z braku środków finansowych na opłacanie potrzebnych usług medycznych — sprzedał obwinionemu odziedziczone po matce spółdzielcze mieszkanie własnościowe położone w centrum W. po oczywiście zaniżonej cenie (2.350 zł za metr kwadratowy). Sytuacja, w której pacjent-narkoman wyzbywa się na rzecz leczącego go lekarza majątku nieruchomego po oczywiście zaniżonej cenie pod pretekstem lub w celu zdobycia funduszy na opłacanie leczenia odwykowego, stwarzała ponadto potencjalne ryzyko wykorzystywania środków finansowych pochodzących z tej transakcji handlowej na dalsze uzależnienie od środków odurzających na wypadek nieskuteczności antynarkotykowych terapii medycznych.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: