Szkoda pracownicza/ stan nietrzeźwości/ utrata pieniędzy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Szkoda pracownicza/ stan nietrzeźwości/ utrata pieniędzy
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 marca 1993r., sygn. III Apr 12/93
Treść:
Ustalenie, że pracownik wyrządzający szkodę znajdował się w stanie nietrzeźwości, a ponadto, iż pomiędzy jego działaniem w tym stanie a szkodą istniał normalny związek przyczynowy, ma szczególne znaczenie dla oceny jego zawinionego zachowania się. […] Pozwany będąc odpowiedzialny za powierzone mu pieniądze, świadomie wprowadził się w stan nietrzeźwości, swobodnie dysponując w tym czasie portfelem, w którym znajdowały się pieniądze. Nie zachowując przy tym jakichkolwiek środków ostrożności i staranności, stwarzał tym samym szczególne niebezpieczeństwo powstania szkody, a jednocześnie sytuację, w której musiał on przewidywać, iż jego postępowanie może doprowadzić do powstania takiej szkody i na to się godził., spełniając przesłanki do uznania, iż wyrządził szkodę w sposób umyślny, uzasadniający zastosowanie wobec niego art. 124 k.p.
Żródło:
Wokanda 11/1993; orzecznictwo SN, NSA, SA i Sądu Antymonopolowego, Warszawa, listopad 1993