Niezdolność do pracy/ odsunięcie od pracy/ renta inwalidzka

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Niezdolność do pracy/ odsunięcie od pracy/ renta inwalidzka
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005r., sygn. I UK 362/04
Treść:
Zalecenie lekarskie odsunięcia pracownika od wykonywanej pracy ze względów profilaktycznych nie jest wystarczającą przesłanką uznania go za niezdolnego do pracy w rozumieniu art. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). […] Od kilkudziesięciu lat utrwalona jest zarówno praktyka orzekania o inwalidztwie, jak i orzecznictwo sądowe, w tym również Sądu Najwyższego, że zalecenie lekarskie odsunięcia od pracy ze względów profilaktycznych nie daje podstawy do uznania inwalidztwa (por. wyrok Trybunału Ubezpieczeń Społecznych z 12 czerwca 1959 r., II TR 315/58, OSPiKA 1960 nr 12, poz. 322). Zmiana stanu prawnego polegająca na zastąpieniu inwalidztwa pojęciem niezdolności do pracy nie zdezaktualizowała tego orzecznictwa, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 grudnia 2000 r., II UKN 160/00 (OSNAPiUS 2002 nr 16, poz. 396). […] Po raz kolejny Sąd Najwyższy przypomina, że samo stwierdzenie u osoby ubezpieczonej istnienia choroby zawodowej nie stanowi o jej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 12 i następnych ustawy o FUS. Zagadnienie to Sąd Najwyższy wyjaśniał już wielokrotnie (por. uchwałę Składu Siedmiu Sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r., II PZP 2/95, OSNAPiUS 1996 nr 4, poz. 57, wyroki: z 13 stycznia 1998 r., II UKN 438/97, OSNAPiUS 1998 nr 24, poz. 719, z 19 grudnia 2001 r., II UKN 684/00, Prawo Pracy i Prawo Socjalne, Przegląd Orzecznictwa 2003 nr 11, s. 46-48) i skład orzekający podziela w całej rozciągłości tę linię orzeczniczą.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX OMEGA Wydawnictwo Prawnicze LEX