Renta pracownicza/ niezdolność do pracy/ konsekwencje obejścia przepisów o zatrudnieniu

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta pracownicza/ niezdolność do pracy/ konsekwencje obejścia przepisów o zatrudnieniu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 14 marca 2006r., sygn. I UK 205/05
Treść:
Nierzetelne wypełnianie obowiązków pracodawcy w przedmiocie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego pracownika nie może wywoływać ujemnych konsekwencji dla tego ostatniego. […] Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: 1) jest niezdolny do pracy; 2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy; 3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w ustawie, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. […] Gdy przedmiotowe umowy nie były ani umowami o dzieło, ani umowami zlecenia, zasadna jest ocena Sądu Apelacyjnego, iż w istocie były one umowami o pracę, a nazwanie ich umowami zlecenia było spowodowane obejściem przepisów o obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX OMEGA Wydawnictwo LEX

Zobacz również: