Sędzia/ prokurator/ postępowanie dyscyplinarne/ postępowanie karne

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ prokurator/ postępowanie dyscyplinarne/ postępowanie karne
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 28 września 2006 r. I KZP 8/06
Treść:
Postępowanie dyscyplinarne unormowane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych [Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.] toczy się niezależnie od postępowania karnego, także w wypadku jednoczesności i podmiotowo – przedmiotowej tożsamości tych postępowań. W takiej sytuacji postępowanie dyscyplinarne należy jednak zawiesić do czasu ukończenia postępowania karnego, gdy przemawia za tym wzgląd na ekonomię procesową lub konieczność zastosowania instytucji określonej w art. 108 § 4 tego Prawa [art. 22 § 1 k.p.k. stosowany odpowiednio], chyba że wystarczające jest zarządzenie przerwy lub odroczenie rozprawy
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Sądu Najwyższego nr 8/06

Zobacz również: