Czas pracy/ prawo do oddzielnego wynagrodzenia/ warunki przyznania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ prawo do oddzielnego wynagrodzenia/ warunki przyznania
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2004r., sygn. II PK 9/04
Treść:
Art. 133 § 1 KP stanowi, że praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, przy czym praca taka jest dopuszczalna między innymi w razie "szczególnych potrzeb pracodawcy". Natomiast, zgodnie z dyspozycją art. 135 § 1 KP: "Pracownicy zarządzający, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy, główni księgowi i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy, a także zastępcy tych osób, wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych", a prawo do oddzielnego wynagrodzenia przysługuje im jedynie "z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę, święto lub w dodatkowym dniu wolnym od pracy, jeżeli za pracę w tym dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy", a wykonywali ją na polecenie pracodawcy (art. 135 § 2 KP).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: