Czas pracy/ uprawnienia pracownicze/ „trzynastka”

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ uprawnienia pracownicze/ „trzynastka”
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 7 lipca 2011 r.; sygn. akt III PZP 3/11
Treść:
Okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalenadarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: