Policjant/ przeniesienia na stanowisko równorzędne/ podporządkowanie i hierarchiczność

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Policjant/ przeniesienia na stanowisko równorzędne/ podporządkowanie i hierarchiczność
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. II SA/Wa 1864/06
Treść:
Pominięcie przez racjonalnego ustawodawcę unormowania przeniesienia policjanta na równorzędne stanowisko w miejscu pełnienia służby oznacza, że takie przeniesienie nie wymaga zgody policjanta i pozostaje w gestii właściwych przełożonych. Pogląd ten znajduje potwierdzenie w treści art. 36 ust. 1 ustawy o Policji, który stanowi, że policjanta z urzędu można przenieść do pełnienia służby w innej miejscowości. Skoro dopuszczalne jest przeniesienie do pełnienia służby w innej miejscowości, to tym bardziej dopuszczalne jest przeniesienie (zwolnienie i jednocześnie mianowanie) policjanta na równorzędne stanowisko w miejscu pełnienia służby. Taka interpretacja tego przepisu wynika z wykładni a maiori od minus. Odmienny pogląd byłby sprzeczny z charakterem stosunków służbowych w Policji, cechujących się podporządkowaniem i hierarchicznością.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: