Lekarz/ choroba alkoholowa/ orzeczenie o niezdolności wykonywania zawodu

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Lekarz/ choroba alkoholowa/ orzeczenie o niezdolności wykonywania zawodu
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1491/2006
Treść:
Choroba alkoholowa może stanowić co najwyżej podstawę do wszczęcia postępowania określonego w art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) i ewentualnie orzeczenia o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza oraz ewentualnie orzeczenia o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza na czas trwania niezdolności.

[…] Zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej wyrażoną w art. 7 k.p.a., organy prowadzące postępowanie mają obowiązek zebrania i rozpatrzenia dostępnego materiału dowodowego, tak aby ustalić stan faktyczny sprawy zgodny z rzeczywistością. Natomiast na podstawie art. 80 k.p.a. organy te zobowiązane są rozstrzygnąć sprawę w oparciu o całokształt materiału dowodowego. Rozpatrując zgromadzony w danej sprawie materiał dowodowy organy nie mogą pominąć jakiegokolwiek przeprowadzonego dowodu, ani też uwzględnić dowodu, którego nie ma w aktach sprawy. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podkreśla się, że swobodna ocena dowodów, aby nie przerodziła się w samowolę, musi być dokonana zgodnie z normami Prawa procesowego oraz z zachowaniem reguł tej oceny. Zarzut dowolności w ocenie konkretnej sprawy wykluczają dopiero ustalenia dokonane w całokształcie materiału dowodowego, zgromadzonego i rozpatrzonego w sposób wyczerpujący.

[…] W aktach sprawy brak jest jakichkolwiek dowodów wskazujących na niedostateczne przygotowanie zawodowe lekarza dentysty Dariusza C. lub chociaż uzasadniających podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego. Z akt sprawy nie wynika, aby kiedykolwiek i w jakiejkolwiek formie skarżący był poddawany sprawdzianowi z posiadanej przez siebie wiedzy teoretycznej lub praktycznej. Z akt sprawy nie wynika też, aby składano skargi, wnoszono zastrzeżenia, co do umiejętności, wiedzy i sposobu wykonywania zawodu przez Dariusza C. Wręcz przeciwnie w zgromadzonym materiale dowodowym znajdują się dokumenty, które wskazują na to, iż lekarz ten posiadał bardzo dobre przygotowanie zawodowe (np. pismo Komisji Kształcenia WIL oraz Komisji Stomatologicznej WIL z dnia 24 kwietnia 2006 r., w którym stwierdzono, że skarżący był nauczycielem akademickim, a jego umiejętności nie budziły nigdy żadnych zastrzeżeń).

[…] Skarżący ma chorobę alkoholową. Okoliczność ta nie uzasadnia jednak podejrzenia niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza dentysty. Nie przesadzając rozstrzygnięcia organów rozpatrujących ponownie przedmiotową sprawę, stwierdzić trzeba, iż okoliczność ta mogłaby stanowić co najwyżej podstawę do wszczęcia postępowania określonego w art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty i ewentualnie orzeczenia o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza oraz ewentualnie orzeczenia o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lekarza na czas trwania niezdolności.


Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: