Radca prawny/ pełnomocnictwo procesowe/ osoby fizyczne

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Radca prawny/ pełnomocnictwo procesowe/ osoby fizyczne
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. I ACa 1528/2005
Treść:
Radca prawny pozostający jednocześnie w stosunku pracy nie może po dniu 15 września 2002 r. w postępowaniu cywilnym być pełnomocnikiem osób fizycznych, nawet wtedy jeżeli pełnomocnictwo procesowe zostało mu udzielone przed tą datą.

[…] Powodowie, będący osobami fizycznymi, udzielili pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu, które to pełnomocnictwo winno zatem zawierać oświadczenie, że nie pozostaje w stosunku pracy, stosownie do art. 89 § 3 zd. 1 k.p.c. Powyższe unormowanie było konsekwencją regulacji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.) w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 75, poz. 471). Wedle bowiem tego przepisu radca prawny mógł świadczyć pomoc prawną osobom fizycznym tylko w ramach wykonywania zawodu w kancelarii radcy prawnego prowadzonej w opisanych w tym przepisie formach prawem przewidzianych.

W świetle powyższego uregulowania radca prawny, który umocowany został przez powodów do reprezentowania ich w postępowaniu sądowym obowiązany był złożyć pełnomocnictwo zawierające oświadczenie, o którym mowa w art. 89 § 3 k.p.c. W tej sprawie pełnomocnik powodów będący radcą prawnym pełnomocnictwa spełniającego powyższe wymogi nie złożył. Brak zaś pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 89 § 3 k.p.c. powoduje, iż radca prawny występujący jako pełnomocnik osób fizycznych nie był uprawniony do ich reprezentowania, gdyż nie został prawidłowo umocowany.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"


Zobacz również: