Akcyza/ posiadanie znaków akcyzy/ faktyczne władanie wyrobami

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Akcyza/ posiadanie znaków akcyzy/ faktyczne władanie wyrobami
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 14 października 1999 r., sygn. I KZP 32/99
Treść:
Zakres pojęcia posiadania, stanowiącego znamię przestępstwa określonego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, poz. 584 ze zm.), nie jest ograniczony do posiadania samoistnego lub zależnego w rozumieniu art. 336 k.c., lecz obejmuje każde faktyczne władanie wyrobami, w tym również wykonywane za kogo innego. […] Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów zwrócił na wstępie uwagę na powody, z jakich ustawodawca zdecydował o kryminalizacji czynów określonych w art. 20-24 ustawy akcyzowej. Została ona uchwalona po upływie kilku miesięcy od wejścia w życie fun­damentalnej dla finansów państwa ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Reguluje szczegółowo zakres i sposób egzekwowania akcyzy jako podatku pośredniego, obciążającego konsumentów ściśle wyodrębnionej grupy wyrobów. Stanowiąc, że podatek akcyzowy należy do dochodów budżetu państwa, usta­wodawca wprowadził nakaz, aby wyroby podlegające obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy nie mogły być wydane z zakładu produkcyjnego, sprowadzone z zagranicy, ani też nie mogły wystąpić w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez uprzedniego, prawidłowego oznaczenia znakami akcyzy (art. 2). Nałożył zarazem obowiązek oznaczania wyrobów znakami akcyzy na producentów i importerów (art. 3) z zastrzeżeniem, że: - w razie pakowania, rozlania lub rozważenia wyrobów w opako­wania jednostkowe, obowiązek ów ciąży na podmiotach gospodarczych dokonujących tych czynności lub je ponawiających, - w razie wystąpienia w obrocie wyrobów nieoznaczonych, a prze­znaczonych do dalszego obrotu, powinność ta ciąży na ich posiadaczach (art. 4 ust. 1 i 2), przy czym posiadacz jest obowiązany sporządzić spis wyrobów i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu urzędowi kontroli skarbowej (art. 4 ust. 3). Przytoczone przepisy zobowiązują więc podmioty gospodarcze do obciążenia wyrobów podatkiem akcyzowym, a wyjątkowo posiadaczy, jeśli w ich dyspozycji znalazły się nieoznakowane wyroby przeznaczone do dalszego obrotu. Przepisy karne mają, w zamierzeniu ustawodawcy, zabezpieczyć wykonanie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, ciążącego na wszystkich uczestnikach obrotu gospodarczego przy zbywaniu wyrobów lub wprowadzaniu ich w inny sposób do obrotu. W tym znaczeniu spełniają one funkcję regulacyjną, typową dla norm prawa karnego gospodarczego. Penalizując odstępstwa od nakazów i zakazów wprowadzonych normami o charakterze administracyjnym, stymulują zachowania podmiotów gospodarczych w kierunku pożąda­nym przez Skarb Państwa, jako beneficjenta podatku akcyzowego. Przy tak rozumianej akcesoryjnej funkcji przepisów karnych, ich wykładnia sprowadzałaby się do ustalenia treści normy sankcjonowanej, adekwatnie do szczegółowych regulacji zamieszczonych w tekście ustawy. Służyłaby temu wykładania językowa, wspomagana wykładnią systemową. Obie metody wykładni wykorzystano w powołanej wyżej uchwale Sądu Najwyższego. W jej uzasadnieniu uznano za konieczne jednolite rozumienie określeń posiadacza i posiadania użytych w różnych przepisach ustawy. Przyjęto w konsekwencji, że znamię posiadania, sformułowane w przepisie karnym art. 22 ustawy akcyzowej, pozostaje w spójności z pojęciem posiadacza, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3 tej ustawy. Te ostatnie przepisy, cytowane wyżej, nakładają na posiadacza występujących w obrocie nieoznakowanych wyrobów akcyzowych przeznaczonych do dalszego obrotu obowiązek ich oznaczenia oraz sporządzenia spisu i przedstawienia go do potwierdzenia urzędowi kontroli skarbowej. Ponieważ zaś, jak wywodzi się w uchwale, spełnienie tych obowiązków łączyć się musi z władztwem nad mieniem, właściwym dla posiadania samoistnego albo zależnego (art. 336 k.c.), przeto nie może dotyczyć sytuacji, w których posiadanie polega na władaniu wyrobami za kogo innego, jak na przykład przy przewożeniu na zlecenie innej osoby. Wykładnia pojęcia „posiadania” jako znamienia występku okreś­lonego art. 22 ust. 1 ustawy akcyzowej, zawarta w uchwale z dnia 18 grudnia 1997 r. I KZP 34/97, wywołała krytyczne wypowiedzi w piśmiennictwie (zob. glosy O. Górniok - OSP 1998, z. 7-8 i S. Łagodzińskiego - Prok. i Pr. 1998, z. 9). Wskazano w nich na utrwalone rozumienie posiadania (znamienia czynu karalnego) jako rzeczywistego władania przez sprawcę mieniem, bez odnoszenia tego pojęcia do cywilistycznych konstrukcji posiadania samoistnego, zależnego i dzierżenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 68/1999

Zobacz również: