Działalność gospodarcza/ obowiązek ubezpieczenia społecznego/ zaprzestanie działalności gospodarczej/ organ prowadzący ewidencję

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza/ obowiązek ubezpieczenia społecznego/ zaprzestanie działalności gospodarczej/ organ prowadzący ewidencję
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 18 stycznia 1996 r. sygn. III AUr 20/96
Treść:
W świetle ustawy z dnia 18 grudnia 1976 o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (jedn. tekst Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) ustalenie, że osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej nie osiąga dochodów z tytułu tej działalności, nie jest jednoznaczne z ustaleniem, że tej działalności nie prowadzi. Tak długo, jak długo osoba prowadząca działalność gospodarczą wyraża gotowość jej prowadzenia i jednocześnie na zewnątrz nie daje wyrazu chęci zaprzestania tej działalności, powinna być uważana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą ze wszystkimi wynikającymi z tego tytułu uprawnieniami, ale i zobowiązaniami. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej może mieć charakter definitywny (wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej) lub też czasowy (bez wykreślenia z ewidencji). Chęć okresowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej wyraża się przez zgłoszenie organowi prowadzącemu ewidencję działalności gospodarczej o zawieszeniu lub o przerwie w działalności. W takim przypadku, jeżeli zgłoszenie o czasowym zaprzestaniu działalności gospodarczej nie łączy się z wykreśleniem z ewidencji, można mówić, że osoba wpisana do ewidencji działalności gospodarczej nie prowadzi tej działalności i co za tym idzie, nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu na podstawie art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: