Pojęcie działalności gospodarczej/ zadania własne gminy/ umowa o realizację zadań własnych

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Pojęcie działalności gospodarczej/ zadania własne gminy/ umowa o realizację zadań własnych
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 13 stycznia 2004r., sygn. III CZP 124/05
Treść:
Umowa zawierana w celu realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym [tekst. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.] może stanowić transakcję handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych [Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.]. […] Wykonywanie przez gminę zadań własnych nie stanowi przeszkody do przyjęcia gospodarczego charakteru prowadzonej w powyższych ramach działalności. […] Musi ona jednak odpowiadać kryteriom takiego rodzaju aktywności, tzn. musi mieć charakter zorganizowany i ciągły oraz podlegać regułom racjonalnego gospodarowania i stanowić formę udziału w obrocie gospodarczym. […] Zysk stanowi motyw działalności, a nie konieczny jej efekt
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006