Adopcja/ dobro małoletniego dziecka/ zgoda rodziców

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Adopcja/ dobro małoletniego dziecka/ zgoda rodziców
Wyrok:
Postanowienie SA w Warszawie z 2005-09- dnia 23 września 2005r., sygn. I ACa 316/05
Treść:
Instytucja prawna adopcji opiera się na dwóch podstawowych zasadach - dobru małoletniego dziecka, któremu w wyniku przysposobienia zostanie stworzone prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne oraz zgodzie jego rodziców na orzeczenie adopcji. Nie do przyjęcia, w oparciu o wskazane przepisy, byłaby sytuacja w której Sąd orzekałby adopcję bez zgody rodziców lub jednego z nich (pomijając wyłączenia o jakich mowa w art. 119 KRO), więc wbrew ich woli. Zasady o których mowa, zdaniem Sądu Apelacyjnego, muszą być stosowane równocześnie i nie mogą ulegać gradacji ważności, a więc wnioskowaniu, iż dobro dziecka wyprzedza obowiązek uzyskania zgody rodziców na jego przysposobienie. Zgoda rodziców na adopcję dziecka jest z jednej strony wyrazem troski o jego losy i zapewnienia mu lepszej przyszłości, a z drugiej - rezygnacji z jego wychowania, obserwacji dorastania, zerwania więzi z dzieckiem, oraz w konsekwencji utraty z nim kontaktu. Brak zgody więc nie może być oceniany przez pryzmat dobra dziecka, nie podlega też kontroli sądu. […]Zgoda ta powinna być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia woli przed sądem orzekającym o adopcji. Zgoda na przysposobienie powinna być powzięta przy pełnej świadomości składającego oświadczenie i w warunkach całkowitej swobody, przy zrozumieniu jej skutków. Zgoda ta musi być wypowiedziana przez rodzica dziecka, nie może być dorozumiana. Dlatego też nieuprawnione jest wyprowadzenie wniosku o wyrażeniu zgody na adopcję z okoliczności faktycznych polegających na braku odpowiedzi na korespondencję lub wypowiedzi wobec członków rodziny wyrażających aprobatę dla adopcji dziecka.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck