Opieka/ małoletni pokrzywdzony/ przestępstwo wnioskowe/ brak wniosku

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Opieka/ małoletni pokrzywdzony/ przestępstwo wnioskowe/ brak wniosku
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1970 r.; sygn. VI KZP 43/68
Treść:
1. Pokrzywdzony małoletni nie jest uprawniony do złożenia wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa ściganego na wniosek. W wypadku gdy przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, nie składa - z naruszeniem dobra małoletniego - takiego wniosku, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie (art. 109, 147, 168 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 2. W razie niezłożenia powyższego wniosku przed wszczęciem postępowania osoba do tego uprawniona może - do czasu upływu okresu przedawnienia karalności - złożyć taki wniosek w każdym stadium toczącego się postępowania, a nawet po prawomocnym umorzeniu postępowania spowodowanym brakiem wniosku. 3. Powyższe zasady miały odpowiednie zastosowanie pod rządem dawnego kodeksu postępowania karnego (por. uchwałę w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 1968 r. VI KZP 30/67 - OSNKW z 1968 r., zesz. 5, poz. 52).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"