Ustalenie ojcostwa/ dowód z badania genetycznego/ obowiązek uzyskania zgody

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Ustalenie ojcostwa/ dowód z badania genetycznego/ obowiązek uzyskania zgody
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008r., sygn. V CSK 432/07
Treść:
Art. 67 k.r.o. nakłada na pozwanego [i prokuratora, który wytoczył powództwo] obowiązek obalenia domniemania ojcostwa i to tylko poprzez wykazanie niepodobieństwa ojcostwa pozwanego. […] Art. 306 k.p.c., zawarty w oddziale poświęconym innym środkom dowodowym, znajduje się w grupie przepisów regulujących tryb przeprowadzania dowodu z grupowego badania krwi i precyzuje warunki dopuszczalności pobrania krwi do badania. Uzależnia pobranie krwi od zgody osoby, której krew ma być przedmiotem badań. W wypadku kiedy pobranie dotyczy dziecka, które nie ukończyło trzynastego roku życia bądź osoby ubezwłasnowolnionej, konieczna jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego. […] Obecnie badania genetyczne stały się standardowym środkiem dowodowym, a dokonanie tego rodzaju badań może nastąpić nie tylko na podstawie badania krwi, lecz także innych tkanek czy wydzielin. Nie oznacza to jednak, że zmienił się przez to ściśle osobisty charakter ustalanych cech. Należą one do informacji objętych ochrona z art. 51 Konstytucji. Nie sposób więc przyjąć, aby do pobrania jakiegokolwiek materiału indywidualizującego genotyp mogło dojść bez zgody osoby, której badanie takie dotyczy, tylko dlatego, że pobranie próbek materiału jest mniej inwazyjne, niż w wypadku krwi. […]
Żródło:
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze - materiały własne

Zobacz również: