Księgi wieczyste/ niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym/ legitymacja do wniesienia powództwa

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Księgi wieczyste/ niezgodność z rzeczywistym stanem prawnym/ legitymacja do wniesienia powództwa
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 10 maja 2006 r., sygn. III CZP 31/06
Treść:
Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. i art. 626 § 5 k.p.c.).
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 38

Zobacz również: