Droga sądowa/ licytacja publiczna/ wydanie rzeczy ruchomej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Droga sądowa/ licytacja publiczna/ wydanie rzeczy ruchomej
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 8 października 2003r., sygn. III CZP 66/03
Treść:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której właściciel rzeczy ruchomej, nabytej w drodze licytacji publicznej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, żąda jej wydania od osoby, pod dozorem której rzecz się znajduje. […] W okresie ostatnich kilku lat w publikowanych orzeczeniach Sądu Najwyższego (...) stanowisko co do znaczenia art. 1 i 2 KPC uległo istotnej zmianie w tym sensie, że pojęcie sprawy cywilnej rozumiane jest szeroko. W orzeczeniach tych wydanych w sprawach, w których chodziło o skutki działań władczych administracji publicznej trafnie podkreślono, że sprawami cywilnymi w rozumieniu art. 1 KPC są nie tylko sprawy ze stosunków cywilnoprawnych w rozumieniu art. 1 KC. Działaniem lub zaniechaniem, którego skutki mogą być rozpoznawane na drodze sądowej, jest - oprócz zdarzeń cywilnoprawnych regulowanych w Kodeksie cywilnym, takich jak czynność prawna czy też czyn niedozwolony - także akt administracyjny wywołujący skutki w zakresie prawa cywilnego. Gdy ponadto uwzględni się, prezentowaną w doktrynie oraz judykaturze tezę, zgodnie z którą dopuszczalność drogi sądowej zależy od twierdzeń, na których powód opiera w pozwie swoje roszczenie, nie jest natomiast warunkowana wykazaniem istnienia roszczenia oraz stosunku prawnego łączącego strony, to rodzi się uzasadniony wniosek, że jeśli roszczenie oparte jest na zdarzeniach prawnych wywołujących konsekwencje cywilnoprawne, droga sądowa jest dopuszczalna, co oczywiście nie przesądza o zasadności powództwa. Nie można bowiem z góry wykluczyć możliwości powstania stosunku cywilnoprawnego między podmiotami związanymi stosunkiem administracyjnoprawnym.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 37