Pełnomocnictwo/ dwoistość znaczenia/ formy udzielenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Pełnomocnictwo/ dwoistość znaczenia/ formy udzielenia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 10 lipca 2003r., sygn. III CZP 54/03
Treść:
Na gruncie przepisów kodeksu postępowania cywilnego nie można utożsamiać samego umocowania procesowego z pisemnym jego udokumentowaniem. W literaturze procesu cywilnego trafnie bowiem podnosi się, że pojęcie „pełnomocnictwo” ma dwojakie znaczenie – z jednej strony oznacza ono pochodzące od mocodawcy umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu mocodawcy, a z drugiej strony – dokument obejmujący [stwierdzający] to umocowanie. Dlatego też, wychodząc z takiego założenia, należy przyjąć, że udzielenie pełnomocnictwa [rozumianego jako umocowanie] może nastąpić w dowolnej formie, w tym ustnej lub pisemnej. Od udzielenia pełnomocnictwa odróżnić jednak należy jego wykazanie przed sądem, stanowiące jeden z wymogów tego aktu procesowego i tym samym podejmowania czynności procesowych przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy. […] Wobec sądu i strony przeciwnej za pełnomocnika działającego z właściwym umocowaniem może bowiem uchodzić tylko taka osoba, która wykazała swe umocowanie odpowiednim dokumentem pełnomocnictwa. Ze względu na wymagania wynikające z art. 89 § 1 zd. 1 k.p.c. wskazane jest więc, aby w praktyce pełnomocnictwo [rozumiane jako umocowanie] było udzielane w formie pisemnej, a więc, aby mocodawca łączył swoje oświadczenie z wydaniem pełnomocnikowi dokumentu stwierdzającego jego umocowanie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 33

Zobacz również: