Odszkodowanie/ umorzenie postępowania administracyjnego/ dopuszczalność drogi sadowej

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Odszkodowanie/ umorzenie postępowania administracyjnego/ dopuszczalność drogi sadowej
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 sierpnia 2003 r., sygn. III CZP 51/03
Treść:
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o odszkodowanie przewidziane w art. 160 § 1 k.p.a nie otwiera drogi sądowej [art. 160 § 5 k.p.a.]. […] Decyzja o umorzeniu postępowania wydana z powołaniem się na art. 105 § 1 k.p.a. oznacza, że organ prowadzący postępowanie uznał, iż ze względu na określoną przyczynę stało się ono [jest] bezprzedmiotowe i nie ma podstawy do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do jej istoty w całości lub w części [art. 104 k.p.a.]. […] W razie wydania takiej decyzji nie może więc w ogóle wchodzić w grę „niezadowolenie strony z przyznanego jej odszkodowania” w rozumieniu art. 160 § 5 k.p.a., gdyż decyzją tą organ administracji nie odmówił przyznania stronie żądanego przez nią odszkodowania, lecz - ze względu na określoną przyczynę – uznał przeprowadzenie postępowania w sprawie o przyznanie tego odszkodowania za bezprzedmiotowe. […]. Decyzja umarzająca postępowanie […] podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 40

Zobacz również: