Ubezpieczenia/ odpowiedzialność ubezpieczyciela/ wina umyślna lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia/ odpowiedzialność ubezpieczyciela/ wina umyślna lub rażące niedbalstwo ubezpieczającego
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 września 2005r., sygn. I ACa 255/05
Treść:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zdarzeniem sprawczym było zachowanie ubezpieczającego, bądź osób, za które ponosi odpowiedzialność. Ciężar dowodu, że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, leży w całości po stronie zakładu ubezpieczeń. […] Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona, gdy zdarzeniem sprawczym było zachowanie ubezpieczającego, bądź osób, za które ponosi odpowiedzialność. Zgodnie z regułą dowodową wyrażoną w art. 6 KC ciężar dowodu, że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, leży w całości po stronie zakładu ubezpieczeń. Pomiędzy zachowaniem noszącym cechy umyślności lub rażącego niedbalstwa a wyrządzoną szkodą powinien istnieć normalny związek przyczynowy. [...] W tym przypadku szkoda została wyrządzona skutkiem rabunku - działania osób trzecich, zaś ewentualne uchybienia ze strony pracownika powoda nie stanowiły bezpośredniej przyczyny szkody, nie mogą być kwalifikowane jako okoliczności wyłączające odpowiedzialność pozwanego (por. wyrok SN z 25.9.2002 r., I CKN 969/00 niepubl.). [...]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: