Zastaw/ zakaz umowy o przepadek przedmiotu/ ochrona dłużnika

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zastaw/ zakaz umowy o przepadek przedmiotu/ ochrona dłużnika
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 września 1996 r.; sygn. I ACr 286/96
Treść:

I. Zakaz umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia (lex commisoria), ustanowiony w przepisach art. 312 zd. 1 k.c. i art. 75 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, jest normą generalną w tym znaczeniu, że znajduje zastosowanie nie tylko do zastawu i hipoteki, lecz także do przewłaszczenia na zabezpieczenie.

II. Racją zakazu umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia jest ochrona dłużnika przed ryzykiem straty majątkowej dysproporcjonalnej wobec wysokości zabezpieczonej wierzytelności oraz ryzykiem nadużycia przez wierzyciela silniejszej względem dłużnika pozycji w celu zawłaszczenia przedmiotu zabezpieczenia.

III. O zakresie zastosowania zakazu umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia rozstrzyga nie typ dokonanej przez strony czynności prawnej, lecz zamierzone przez strony jej praktyczne skutki. Jeśli dokonana przez strony czynność prawna (lub funkcjonalnie powiązane czynności prawne) stwarza dla dłużnika ryzyka uzasadniające ustanowienie zakazu umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia, czynność tę należy uznać za dokonaną contra legem i - z mocy art. 58 § 1 k.c. - nieważną.

Żródło:
System Informacji Prawnej LEX Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: