Ubezpieczenia zdrowotne/ świadczenia NFZ/ prywatne wykonanie operacji

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Ubezpieczenia zdrowotne/ świadczenia NFZ/ prywatne wykonanie operacji
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r., sygn. VII SA/Wa 1583/06
Treść:
Podjęcie decyzji o wykonaniu operacji prywatnie oznacza podjęcie świadomej decyzji o wykonaniu zabiegu poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego. W tej sytuacji nie można podzielić poglądu, iż decyzja o odpłatnym zabiegu oznacza skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.).

[…] skarżący uzyskał świadczenie medyczne poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, refundacja przez NFZ wydatków poniesionych w związku z udzielonym świadczeniem była możliwa jedynie w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub nagłego porodu, o ile ubezpieczony nie miał możliwości uzyskania świadczenia medycznego u świadczeniodawców mających podpisaną umowę z NFZ.

W przedmiotowej sprawie żadna z powyższych przesłanek nie zachodziła, bowiem skarżący nie znajdował się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i miał możliwość uzyskać świadczenie medyczne w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Podnoszony przez skarżącego zarzut, iż okres oczekiwania na wykonanie zabiegu w Ośrodku C. był zbyt długi i spowodowałby całkowitą utratę wzroku nie mógł zostać uwzględniony.

Przed wykonaniem świadczenia medycznego skarżący został poinformowany o możliwości wykonania zabiegu bezpłatnie w placówkach służby zdrowia, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł kontrakt, w tym w Klinice Okulistycznej w L., co wynika z umowy o wykonanie świadczenia medycznego.

Skoro więc, zdaniem skarżącego, okres oczekiwania na wykonanie zabiegu bezpłatnie w Ośrodku C. był zbyt długi i spowodowałby całkowitą utratę wzroku, skarżący miał możliwość wykonania zabiegu bezpłatnie w placówkach służby zdrowia zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem.

Nie skorzystanie przez skarżącego z powyższej możliwości wykonania zabiegu i podjęcie decyzji o wykonaniu operacji prywatnie oznaczało, iż skarżący podjął świadomą decyzję o wykonaniu zabiegu poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: