Postępowanie upominawcze / nakaz zapłaty / sprzeciw co części zasądzonego roszczenia

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Postępowanie upominawcze / nakaz zapłaty / sprzeciw co części zasądzonego roszczenia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 28 października 2004r., sygn. III CZP 57/04
Treść:
Dopuszczalne jest zaskarżenie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym jedynie co do części zasądzonego roszczenia. Od takiego sprzeciwu pobiera się trzy czwarte wpisu liczonego od wartości zaskarżonej części sprawy. […] Ratio legis postępowania upominawczego polega na jego szybkości i odformalizowaniu, zmierzających do szybkiego uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Byłoby zaprzeczeniem tych założeń przyjęcie rozwiązania, że zaskarżenie sprzeciwem tylko części uwzględnionego nakazem zapłaty roszczenia, pozbawia mocy prawnej także niezakwestionowaną przez pozwanego cześć tego rozstrzygnięcia. […] Określenie zakresu zaskarżenia należy do wyłącznej dyspozycji skarżącego. Jeśli więc skarży on tylko część orzeczenia, w pozostałym zakresie, w przypadku świadczeń podzielnych, orzeczenie to uprawomocnia się.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005