Zatrzymanie rzeczy/ odstąpienie od umowy/ zapłata za korzystanie z pojazdu

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Zatrzymanie rzeczy/ odstąpienie od umowy/ zapłata za korzystanie z pojazdu
Wyrok:
Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. I ACa 1157/05
Treść:
1. O tym, czy oświadczenie sprzedawcy jest oświadczeniem z art. 564 k.c., decydują konkretne okoliczności sprawy. Jeżeli wystawcą książki gwarancyjnej był producent, ale sprzedawca dokonał dodatkowego przeglądu pojazdu w dniu jego sprzedaży i zapewnił kupującego we własnym imieniu, że samochód jest bez wad, to okoliczność, że oświadczenie to następnie zostało dołączone do książki gwarancyjnej i w swej treści powoływało numer książeczki, nie podważa wynikającego z treści charakteru oświadczenia jako zapewnienia sprzedawcy. 2. Obowiązek zwrotu świadczeń z umowy następuje z chwilą rozwiązania umowy w wyniku oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez jedną ze stron. Nieuzasadniona odmowa zwrotu świadczenia przez dotychczasową stronę umowy implikuje ocenę o opóźnianiu się przez nią ze spełnieniem świadczenia pieniężnego i w konsekwencji ocenę o zasadności zastosowania art. 481 § 1 i 2 k.c. 3. Po odstąpieniu od umowy sprzedaży kupujący nie był już uprawniony do korzystania z samochodu (jako cudzej już rzeczy), a skoro to uczynił przy okazji stosowania prawa zatrzymania, to obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z pojazdu i jest odpowiedzialny za jego zużycie.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: