Pełnomocnictwo/ uwierzytelnienie odpisu dokumentów/ adwokaci i radcowie prawni

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Pełnomocnictwo/ uwierzytelnienie odpisu dokumentów/ adwokaci i radcowie prawni
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 9 marca 2006r., sygn. I CZ 8/06
Treść:
Ustawodawca nie przyznał adwokatom (radcom prawnym, rzecznikom patentowym) generalnego uprawnienia do uwierzytelnienia odpisów dokumentów. Tylko wyjątkowo uprawnienie to dotyczy odpisu pełnomocnictwa udzielonego tym pełnomocnikom (art. 89 § 1 zd. 2 KPC), a także pism, o których mowa w art. 485 § 4 KPC i art. 239 zd. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Stosowanie w omawianym zakresie art. 129 KPC nie znajduje usprawiedliwienia. Przepis ten, mimo że umiejscowiony został w tej części Kodeksu postępowania cywilnego, która dotyczy pism procesowych, w istocie należy do przepisów regulujących przeprowadzenie dowodu z dokumentu, a nie do przepisów dotyczących wymagań formalnych pism procesowych. Skoro art. 129 KPC dotyczy dokumentów mających stanowić dowód w sprawie, nie może odnosić się do dokumentów związanych z wykazywaniem umocowania (art. 68 lub art. 89 § 1 KPC).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: