Wyłączenie sądu/ zasada właściwości miejscowej/ nieprawdziwe zarzuty wobec sędziów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ zasada właściwości miejscowej/ nieprawdziwe zarzuty wobec sędziów
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 8 lutego 1994 r., sygn. III KO 6/94
Treść:
Artykuł 27 k.p.k. ma charakter wyjątkowy, stanowiąc odstępstwo od zasady, że właściwy do rozpoznania sprawy karnej jest sąd, na którego terenie działania zostało popełnione przestępstwo. Nadmiernie szerokie wykorzystywanie tego przepisu w praktyce może osłabiać poczucie zaufania do niezależności poszczególnych sądów i ich zdolności obiektywnego orzekania. […] Tylko szczególne sytuacje, np. to, że cały sąd jest „dotknięty” popełnionym przestępstwem (działać tu będzie zasada nemo iudex in causa sua ), mogą uzasadniać korzystanie z omawianego przepisu. W danym wypadku taka sytuacja – zdaniem Sądu Najwyższego – nie zachodzi. Przestępstwo zarzucane oskarżonemu dotyczy trzech sędziów innego, dużego sądu i choć jest to sąd wyższego rzędu w tym samym mieście, to sam ten fakt nie może stanowić wystarczającego powodu do przekazania sprawy Leonarda S. do rozpoznania innemu równorzędnemu sądowi.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1994r. poz. 20

Zobacz również: