Zasady prawa karnego / chroniony interes / oskarżyciel publiczny / pokrzywdzony / oskarżyciel subsydiarny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady prawa karnego / chroniony interes / oskarżyciel publiczny / pokrzywdzony / oskarżyciel subsydiarny
Wyrok:
Orzeczenie TK z dnia […] sygn. SK 10/00
Treść:
Prawo karne jest w swej zasadniczej funkcji prawem publicznym. Chroni zatem zarówno interesy wspólnoty, jak i indywidualne interesy jej członków, których respektowanie tworzy warunki harmonijnego funkcjonowania życia społecznego. O tym, czy istnieją przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, a więc stanowiącego naruszenie interesu publicznego, zarówno gdy poszkodowanym jest osoba indywidualna czy zbiorowość, decyduje oskarżyciel publiczny. Pomocnicza rolę w działaniu prawa karnego jako prawa publicznego, pozostawiającą inicjatywę pokrzywdzonemu przestępstwem spełniają takie rozwiązania , jak prawo pokrzywdzonego do wniesienia prywatnego aktu oskarżenia w ściśle określonej przez kodeks karny kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego oraz prawo pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego, w przypadku spełnienia warunków określonych przez kodeks postępowania karnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2005