Wyrok bez rozprawy/ przyjęcie wniosku oskarżonego/ wymierzenie kary surowszej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy/ przyjęcie wniosku oskarżonego/ wymierzenie kary surowszej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 7 września 1999 r., sygn. WKN 32/99
Treść:
Przychylenie się sądu do wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego na zasadach przewidzianych w art. 387 § 1 i 2 k.p.k. zobowiązuje sąd do wymierzenia kary zgodnej z akceptowanym wnioskiem. Orzeczenie przez sąd kary surowszej (lub środka karnego nie przewidzianego we wniosku) oznacza złamanie „swoistej ugody” określającej warunki dobrowolnego poddania się karze i tym samym stanowi podstawę do kasacji (art. 523 k.p.k.), gdyż jest rażącym naruszeniem prawa procesowego, mającym istotny wpływ na treść orzeczenia. […] Mimo zgody prokuratora i przychylenia się sądu do wniosku oskarżonego oraz jego obrońcy o zaniechanie prowadzenia postępowania dowodowego i wydania wyroku skazującego na kary uprzednio zapropo­nowane, sąd orzekający wymierzył sprawcy przestępstwa inne kary, bo surowsze od uprzednio zaakceptowanych na podstawie art. 387 § 2 k.p.k. Różnica dotyczyła okresu trwania warunkowego zawieszenia, bo wynoszącego obecnie trzy lata, a także rozmiaru i wysokości grzywny, podwyższonej do 40 stawek dziennych o wartości 50 złotych każda. Z usytuowania art. 387 w kodeksie postępowania karnego wynikają istotne uwarunkowania, a mianowicie, że: a) wniosek oskarżonego nie może być rozpoznawany przed roz­poczęciem przewodu sądowego, skoro przepis ten znajduje się po normie określającej odczytanie aktu oskarżenia, b) przyjęcie wniosku może nastąpić dopiero po przesłuchaniu oskarżonego w celu rozważenia, czy okoliczności popełnienia prze­stępstwa nie budzą wątpliwości. Możliwość uwzględnienia wniosku jest zatem uzależniona od spełnienia wszystkich warunków wymienionych w art. 387 § 1 i 2 k.p.k. Odwołując się do poglądów doktryny, wskazać należy, iż przytoczone uwarunkowania znajdują uzasadnienie w wykładni systemowej oraz w logice wydarzeń zaistniałych na rozprawie (zob. R. Ponikowski: Wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez prze­prowadzenia postępowania dowodowego – art. 387 nowego kodeksu postępowania karnego, Nowa kodyfikacja prawa karnego, pod red. L. Boguni, Wrocław 1997, s. 180; S. Waltoś: Nowe instytucje w kodeksie postępowania karnego z 1997 r., PiP 1997, z. 8, s. 33) (...). Nie ulega wątpliwości fakt, że w niniejszej sprawie wniosek oskarżonego spełniał wszystkie warunki przewidziane w art. 387 § 1 i 2 k.p.k. Podkreślenia wymaga okoliczność, iż sąd orzekający nie uzależnił uwzględnienia wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 k.p.k.), ani też podczas narady nad wyrokiem nie znalazł podstaw do wznowienia przewodu sądowego (art. 409 k.p.k.). W tej sytuacji, godząc się na tryb postępowania sądowego oraz swoistą ugodę co do dobrowolnego poddania się oskarżonego konkretnej karze, sąd orzekający był związany swą wcześniejszą decyzją w tym przedmiocie, co sprawiło, że w wyroku jakiekolwiek zmiany w zakresie wymiaru kary nie były dopuszczalne. Wprawdzie zarówno z żadnego przepisu prawa materialnego, jak i procesowego, nie wynika wprost uprawnienie sądu do łagodzenia kary wymierzonej wyrokiem bez przeprowadzenia postępowania dowodowego poza granice wytyczone dyrektywami wymiaru kary określonymi w kodeksie karnym, lecz wydaje się oczywiste, że oskarżony, rezygnując z pełnego postępowania i wnosząc o jego zaniechanie lub skrócenie, ma prawo liczyć na łagodniejsze potraktowanie. Stwierdzenie powyższe ma swój sens, gdy się zważy, iż oskarżony może proponować określony wymiar kary i przez to wpływać na rozstrzygnięcie sądu. Powyższe nie oznacza jednak tego, że sąd byłby pozbawiony uprawnień określonych w art. 387 § 1 k.p.k., gdyż organ ten zawsze decyduje o zasadności wniosku. Powyższe rozważania uzasadniają pogląd, że przychylenie się sądu do wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego na zasadach przewidzianych w art. 387 § 1 i 2 k.p.k. rodzi po stronie sądu zobowiązanie do wymierzenia kary zgodnej z akceptowanymi wnios­kami. Orzeczenie zaś przez sąd kary surowszej lub innego środka karnego aniżeli określonego we wniosku oskarżonego nie jest dopusz­czalne, bo jest złamaniem „swoistej ugody”, określającej warunki dobrowolnego poddania się karze (art. 387 § 1 i 2 k.p.k.) i przez to stanowi rażące naruszenie prawa procesowego, mające istotny wpływ na treść orzeczenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 77/1999

Zobacz również: