Tymczasowe aresztowanie/ odpowiedzialność Skarbu Państwa/ zasada ryzyka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ odpowiedzialność Skarbu Państwa/ zasada ryzyka
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 15 września 1999 r., sygn. I KZP 27/99
Treść:
Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania (art. 552 § 4 k.p.k.) opiera się na zasadzie ryzyka. Niewątpliwie niesłusznym, w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k., jest takie tymczasowe aresztowanie, które było stosowane z obrazą. przepisów rozdziału 28 k.p.k. oraz tymczasowe aresztowanie oskarżonego (podej­rzanego), powodujące dolegliwość, której nie powinien doznać, w świetle całokształtu okoliczności ustalonych w sprawie, a także, w szczególności, prawomocnego jej rozstrzygnięcia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 72/1999

Zobacz również: