Wyrok bez rozprawy/ wniosek o skazanie/ reguły złagodzenia kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrok bez rozprawy/ wniosek o skazanie/ reguły złagodzenia kary
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 27 lutego 200r., sygn. WK 2/03
Treść:
Jakkolwiek zarówno art. 335 k.p.k., jak i art. 387 k.p.k. normują instytucje „dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej”, to należy zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od art. 387 k.p.k., który umożliwia wymierzenie oskarżonemu – po stosownym uzgodnieniu – „określonej kary lub środka karnego”, art. 335 k.p.k. dopuszcza jedynie „wymierzenie kary z zastosowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia, orzeczenie środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 1–3, 5–8 Kodeksu karnego, odstąpienie od wymierzenia kary lub warunkowe zawieszenie wykonania kary”. […] Wniosek o skazanie bez rozprawy może być skuteczny wówczas, gdy będzie on nie tylko konkretny, a więc określi rodzaj kary i jej wysokość, albo rodzaj i wymiar środka karnego lub – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary – długość okresu probacyjnego, ale również formę (sposób) jej złagodzenia przez pryzmat art. 335 § 1 k.p.k. Ograniczenie omawianej ugody tylko do ogólnej formuły złagodzenia odpowiedzialności lub kary (środka karnego), na którą godzą się uprawnione strony, bez uwzględnienia reguł zawartych w powołanym przepisie, musi powodować niemożność zakończenia sprawy na posiedzeniu, chyba że sąd, włączając się aktywnie do negocjacji, zdoła doprowadzić do ugody odpowiadającej wnioskowi o skazanie w rozumieniu art. 335 § 1 k.p.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 54

Zobacz również: