Dowody/ opinia biegłego/ zasady wartościowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia biegłego/ zasady wartościowania
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2003r., sygn. II AKa 104/03
Treść:
Opinia jest jednym z licznych możliwych do otrzymania w procesie karnym środków dowodowych, dlatego organ procesowy dokonując oceny jej przydatności w konkretnej sprawie czyni to na tle całokształtu okoliczności ujawnionych w toku postępowania. Podstawowym czynnikiem kształtującym wewnętrzne przekonanie organu procesowego będzie przede wszystkim - w szerokim tego słowa znaczeniu - "jakość" samych środków dowodowych, a także dostarczająca je osoba (źródło dowodowe) czy nawet sposób ich przedstawienia. O wartości opinii biegłego dla postępowania decydować więc będzie jej poziom merytoryczny i formalny, jak również wiedza i doświadczenie wykonawcy ekspertyzy. Swoboda organu procesowego w ocenianiu przeprowadzonych dowodów odnosi się zarówno do oceny wiarygodności źródła dowodowego i przekazywanych przez niego informacji, jak również do wyprowadzenia wniosków z tak otrzymanego środka dowodowego.
Żródło:
Kwartalnik „Apelacja Gdańska” nr 2/2003

Zobacz również: