Wyłączenie sądu/ obligatoryjność przepisów kpk/ zachowanie oskarżycielek posiłkowych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sądu/ obligatoryjność przepisów kpk/ zachowanie oskarżycielek posiłkowych
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 15 listopada 2005 r., sygn. II AKo 193/05
Treść:
Art. 25 § 2 k.p.k. O właściwości danego sądu do rozpoznania sprawy przesądza przepis k.p.k., nie zaś wola osób prowadzących postępowanie, czy też uczestniczących w nim w charakterze strony. Innymi słowy mówiąc, przepisy k.p.k. w sposób ścisły i pozbawiony elementów uznaniowych kształtują reguły rządzące tak właściwością miejscową, jak i właściwością rzeczową sądu, nakazują rozpoznawanie sprawy właśnie przez sąd właściwy, nieustalony dowolnie przez organy procesowe czy strony. Na pewno nie może wpłynąć na ocenę istnienia przesłanek uprawniających do skorzystania z rozważanej instytucji zachowanie oskarżycielek posiłkowych, które rzeczywiście jest wielce nieodpowiednie i w dużej mierze utrudniające przystąpienie do rozpoznawania sprawy, niemniej spodziewane w związku z tym trudności w procedowaniu pozostają całkowicie poza zakresem będącym przedmiotem zainteresowania przepisu art 25 § 2 k.p.k.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: