Zasady procesu karnego/ domniemanie niewinności/ środki zapobiegawcze

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego/ domniemanie niewinności/ środki zapobiegawcze
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2003r., sygn. II AKz 268/03
Treść:
Zasada domniemania niewinności nie sprzeciwia się stosowaniu wobec oskarżonego środków zapobiegawczych w sprawie, skoro jej konstytucyjny sens uznawania każdego za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, wyraża się w istocie na przerzuceniu jej udowodnienia na oskarżyciela w toku toczącego się postępowania, co nie jest tożsame z pojęciem wykazania jedynie dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, warunkującego stosowanie określonego środka zapobiegawczego
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: