Dowody/ klasyczne reguły dowodzenia/ proces poszlakowy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ klasyczne reguły dowodzenia/ proces poszlakowy
Wyrok:

Wyrok SN z dnia 19 listopada 2008 roku; sygn. V KK 74/08,

Treść:

W procesie poszlakowym łańcuch wiążących się ze sobą poszlak można uznać za zamknięty tylko wówczas, gdy każda z poszlak będąca ogniwem tego łańcucha ustalona została w sposób nie budzący wątpliwości i uniemożliwiający jakiekolwiek inne rozważania. Takie prawidłowe ustalenia faktyczne poczynione przez sąd pierwszej instancji uzależnione są od rozważenia wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. W przeciwnym wypadku w procesie poszlakowym pominięcie bądź nierozważenie przez sąd okoliczności mogących poddawać w wątpliwość chociażby tylko jedną z poszlak, stanowiących ogniwa łańcucha, nie tylko uniemożliwia podjęcie prawidłowego rozstrzygnięcia o winie oskarżonego, ale również przeprowadzenie należytej kontroli apelacyjnej, a także i kasacyjnej. Odrzucenia tego poglądu przez Sąd Apelacyjny nie można za-akceptować, albowiem nie przedstawiono szerszej warstwy argumentacyjnej, poza lakonicznym stwierdzeniem, że stanowisko Sądu Najwyższego jest „pozbawione normatywnego oparcia oraz sprzeczne z zasadami wykładni (pierwszeństwo wykładni językowej, nad pozostałymi)”. Nie jest to jednak wystarczające uzasadnienie podstawy prawnej orzeczenia, albowiem nie wiadomo, co oznacza zwrot „pozbawione jest normatywnego oparcia”, skoro wątpliwość interpretacyjna pojawiła się właśnie z uwagi na normatywne umiejscowienie tego przepisu jako § 3 art. 148 k.k., a więc po unormowaniu typu podstawowego i typów kwalifikowanych przestępstwa z art. 148 k.k. W orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz w nauce prawa dominuje pogląd, ujmując rzecz w skrócie, że proces wykładni powinien polegać na zastosowaniu wszystkich metod (językowej, systemowej i funkcjonalnej), gdyż po-przestanie na wykładni językowej nie jest wystarczające. Zasada pierwszeństwa wykładni językowej nie oznacza, że w procesie wykładni wolno całkowicie zignorować wykładnię systemową i funkcjonalną. Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się językowo ja-sny, okaże się wątpliwy, gdy poddany zostanie procesowi dalszej wykładni. 

Żródło:

Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XIX • Grudzień 2009 • Nr 12 [poz. 23]

Zobacz również: