Dowody/ nieznany środek dowodowy/ wznowienie postępowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ nieznany środek dowodowy/ wznowienie postępowania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 21 maja 2008r., sygn. V Ko. 30/08
Treść:
1. Przez nowe dowody rozumieć należy nie tylko nieznane przedtem sądowi źródło dowodu, np. świadek, lecz również nieznany sądowi środek dowodowy, np. zeznania takiego świadka. Tym samym złożone w toku innego postępowania wyjaśnienia oskarżonego, jeżeli dotyczą kwestii istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia sprawy, której dotyczy wniosek o wznowienie, kryterium takie z założenia spełniają i nie ma przy tym znaczenia na jakim etapie "innego" postępowania te inne "nowe" wyjaśnienia zostały złożone, a zwłaszcza czy poddane zostały merytorycznej ocenie w tym innym postępowaniu oraz jaka to była ocena. Nie ma również znaczenia, że dowody te znane były stronom postępowania (oskarżonemu, obrońcom, oskarżycielowi publicznemu), pod warunkiem, że nie były one znane sądom orzekającym w postępowaniu mającym podlegać wznowieniu 2. Nie każdy ujawniony nowy fakt lub dowód, nieznany przedtem sądowi, nawet jeżeli stwarza przypuszczenie o ewentualnej niewinności skazanego, daje podstawę orzeczenia po myśli art. 540 § 1 pkt 2 k.p.k., lecz wyłącznie taki, który stanowi podstawę do graniczącego z pewnością wniosku o błędności wyroku lub co najmniej podstawę uzasadnionego prawdopodobieństwa albo uniewinnienia osoby skazanej po wznowieniu postępowania lub też skazania jej za przestępstwo o łagodniejszej sankcji karnej. 3. Ocena wyjaśnień współoskarżonego czy też świadka, złożonych w innym postępowaniu, nie może więc być dokonana w oderwaniu od dotychczasowych ustaleń i musi nastąpić po wszechstronnej analizie i konfrontacji z całokształtem materiału dowodowego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: