Udostępnienie akt/ kopie nagrań/ rozprawa główna/ prawo do zaskarżenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Udostępnienie akt/ kopie nagrań/ rozprawa główna/ prawo do zaskarżenia
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z 15 czerwca 2005r., sygn. II AKzw 156/05 KZS 2005/6/43

Treść:
Trafnie odmówiono przyjęcia zażalenia skazanego na decyzję sądu, odmawiającą wydania mu kopii nagrań magnetowidowych i zdjęć fotograficznych, znajdujących się w aktach sprawy. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt przysługuje stronom jedynie w postępowaniu przygotowawczym (art. 159 KPK), zatem nie przysługuje na taką decyzję zapadłą w postępowaniu sądowym. Nietrafny jest pogląd żalącego się, jakoby odmowa udostępnienia mu kopii wym. części akt należała do kategorii decyzji zamykających drogę do wydania wyroku. Taką decyzją jest ta, która zamyka drogę do wyroku bezwarunkowo czyli decyzja powodująca, że wydanie wyroku w danym postępowaniu nie nastąpi, jak to wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 czerwca 1996 r. […]
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck