Dowody/ oględziny, eksperyment/ spisanie protokołu/ urządzenie rejestrujące

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ oględziny, eksperyment/ spisanie protokołu/ urządzenie rejestrujące
Wyrok:
Wyrok SA Lublin z dnia 11 maja 2004r., sygn. II AKa 101/04
Treść:
Zarówno dokonanie oględzin czy przeprowadzenie eksperymentu połączonego z odebraniem wyjaśnień wymaga spisania protokołu (arg. z art. 143 § 1 pkt 3 i 5 k.p.k. w zw. z art. 148 § 2 k.p.k.). Nie ulega też ulegać wątpliwości, że przebieg czynności może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk. Rzecz jednak w tym, że jest to pomocnicza forma utrwalenia przebiegu czynności procesowej, która w żadnym wypadku nie może zastąpić protokołu. Przesadza o tym treść art. 147 § 1 k.p.k., w którym posłużono się wyrażeniem „ponadto” (zob. wyrok SN z dnia 15 października 1974 roku, IV Kr 228/74, OSNKW 1975, nr 1, poz. 1; Z. Doda, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra 1976, nr 2, s. 52, czy wyrok SN z dnia 4 lipca 1983 roku, I KR 135/83, niepublikowany). Dalej zauważyć wypada, że stosownie do uregulowania zawartego w art. 150 § 1 k.p.k. protokół z wyjątkiem protokołu rozprawy lub posiedzenia, podpisują osoby biorące udział w czynności. Niepodpisanie protokołu chociażby przez jedną z osób biorących udział w przeprowadzonej czynności procesowej wymagającej spisania protokołu, powoduje niedopuszczalność odczytania takiego protokołu na rozprawie i tym samym nie mogą zawarte w nim okoliczności stanowić podstawy rozstrzygnięcia sądu. Wszelako każda osoba biorąca udział w czynności procesowej ma prawo zgłosić zarzuty co do treści protokołu, które muszą zostać do niego wciągnięte i to z oświadczeniem osoby wykonującej.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Krakowie w sprawach karnych, Rok XV, styczeń 2005, Nr 1 (169) poz. 34

Zobacz również: