Naczelny Sąd Administracyjny/ sprawowanie wymiaru sprawiedliwości/ niedopuszczalność zakazu drogi sądowej

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Naczelny Sąd Administracyjny/ sprawowanie wymiaru sprawiedliwości/ niedopuszczalność zakazu drogi sądowej
Wyrok:
Wyrok TK z dnia 14 czerwca 1999 r., sygn. K 11/98
Treść:
Naczelny Sąd Administracyjny jest wyodrębnioną konstytucyjnie częścią władzy sądowniczej, specjalnie powołaną dla tego celu, nie zaś organem kontroli zewnętrznej nad administracją publiczną. Inne są bowiem cele kontroli administracji publicznej. Kontrola ta sprawowana jest wyłącznie z punktu widzenia interesu publicznego, polegającego na zapewnieniu legalnego i celowego działania tej administracji w imię dobra wspólnego. Jeśli zaś chodzi o kontrolę sądową, to jej podstawowym celem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Chodzi tu przede wszystkim o sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. (podmiotów prawa), choć i te inne cele są przez sądy administracyjne brane pod uwagę. […] Zasadą jest kontrola decyzji administracyjnej przez sąd administracyjny. […] Ani konstytucja, ze względu na kategoryczne brzmienie art. 77 ust. 2, ani ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w zakresie w jakim dopełnia ona treść art. 184 konstytucji – nie przewidują ograniczeń w kontroli sądowej działalności organów administracji publicznej, wydających decyzje. Z tego też powodu, rozważając dopuszczalność ograniczenia prawa do sądu w zakresie spraw dotyczących działalności administracji publicznej uznać należy, iż względy bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 31 ust. 3 konstytucji, przemawiać mogą wprawdzie za ustanawianiem ustawowych ograniczeń w zakresie obrotu specjalnego z zagranicą, o którym mowa w art. 2 pkt 3 zaskarżonej ustawy, lecz nie mogą prowadzić do ustawowego zakazu drogi sądowej. […] Względy bezpieczeństwa państwa w zakresie obrotu specjalnego z zagranicą wymagać mogą wprawdzie zachowania tajemnicy państwowej. Nie jest to jednak równoznaczne z zamknięciem drogi sądowej. Nie ma żadnych podstaw, by przyjąć, iż sąd administracyjny nie jest właściwy do kontroli decyzji administracyjnych, w których odstąpiono od wymagania uzasadnienia, ze względu na ochronę informacji niejawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95), w sprawach dotyczących obronności, bezpieczeństwa lub ważnego interesu polityki zagranicznej państwa. Artykuł 45 ust. 2 konstytucji stwarzający podstawy wyłączenia jawności rozprawy ze względu na bezpieczeństwo państwa stanowi dostateczną gwarancję prawa do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny, niezawisły i niezależny sąd, jak to już wskazano wyżej. Zważyć przy tym należy, iż art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (pow. wyżej) przewiduje możliwość zwalniania od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w postępowaniu przed sądami i innymi organami na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Żródło:
Orzeczenia TK http://www.trybunal.gov.pl/OTK/hjo.htm