Postępowanie administracyjne/ wniosek strony/ dowód z opinii biegłego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ wniosek strony/ dowód z opinii biegłego
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 2 lutego 1989r., sygn. SA/Po 912/88
Treść:
Jeżeli strona zgłasza dowód z opinii biegłego w postępowaniu administracyjnym, to organ administracji może nie uwzględnić tego żądania tylko wówczas, gdy okoliczności sprawy zostały wykazane innymi wiarygodnymi środkami dowodowymi lub gdy żądanie dotyczy okoliczności stwierdzonej już na korzyść strony. Jeżeli strona zgłasza żądanie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdy przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca istotne znaczenie dla sprawy i gdy ta okoliczność stanowi tezę dowodową odmienną od twierdzenia organu administracji państwowej, to wówczas dowód ten powinien być dopuszczony.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: