Postępowanie administracyjne/ dwuinstancyjność/ ustalenie stanu faktycznego

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ dwuinstancyjność/ ustalenie stanu faktycznego
Wyrok:
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010 r.; sygn. II SA/Kr 541/09
Treść:
Organy administracyjne orzekają według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydawania przez nie decyzji. Obowiązek ten dotyczy również organu drugiej instancji, co wynika z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Zgodnie z nią, organ drugiej instancji ma obowiązek uwzględniać aktualny stan faktyczny i prawny istniejący w dacie wydawania decyzji drugoinstancyjnej. Niezrealizowanie tego obowiązku łączy się z uchybieniem zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: