Prawo miejscowe/ plan zagospodarowania przestrzennego/ sprostowanie błędu pisarskiego/ wysokość ogrodzenia

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Prawo miejscowe/ plan zagospodarowania przestrzennego/ sprostowanie błędu pisarskiego/ wysokość ogrodzenia
Wyrok:
Wyrok WSA w warszawie z dnia 11 grudnia 2007r. sygn. IV Sawa 1954/07
Treść:
[…] Zawarta w planie miejscowym wysokość ogrodzenia nie może być zmieniona w trybie sprostowania, choćby rzeczywiście Rada miała w tej mierze inny zamiar niż wynikałoby to z ogłoszonego planu. Wejście planu w życie w brzmieniu opublikowanym w organie promulgacyjnym, wywołuje określone skutki prawne (wiąże adresatów) i już z tego względu nie może podlegać zmianie bez zachowania trybu określonego przepisami ustawy. Gdyby założyć, że jest inaczej i dopuścić możliwość prostowania obowiązującego planu, bez zachowania ustawowej procedury jego zmiany, to wówczas niweczona mogłaby być zasada stabilności i pewności prawa, jako że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w świetle art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) aktem prawa miejscowego. […]
Żródło:

NSA Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/do/doc?d=2BF327D90FD95EF4DC128F1ACFEDCBE561030BEF&sc=

Zobacz również: