Postępowanie administracyjne / bezczynność organu /skarga

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne / bezczynność organu /skarga
Wyrok:
Wyrok WSA Warszawa z 2004-09-10 I SAB 287/03
Treść:
O bezczynności organu administracji publicznej można mówić wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ bądź nie podjął żadnych czynności w sprawie, bądź wprawdzie rozpoczął postępowanie, ale - mimo istnienia ustawowego obowiązku - nie zakończył go w terminie decyzją, postanowieniem lub innym aktem. Zaznaczyć przy tym trzeba, że dla oceny zasadności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana. Obojętne jest, skoro w myśl art. 35 § 1 KPA organ administracji publicznej ma działać bez zbędnej zwłoki, czy przekroczenie przez organ ustawowego terminu odnoszącego się do podjęcia lub dokonania czynności ma charakter zawiniony, czy też niezawiniony.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C. H. Beck

Zobacz również: