Inspekcja Handlowa/ jakość paliwa/ decyzja o wycofaniu z obrotu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Inspekcja Handlowa/ jakość paliwa/ decyzja o wycofaniu z obrotu
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2005r., sygn. VI SA/Wa 1234/05
Treść:
Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktów albo wstrzymanie świadczenia usług bądź niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa. Także o ile jest to niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wojewódzki inspektor jest obowiązany wydać, w drodze decyzji administracyjnej, zarządzenie pokontrolne (art. 32 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej). Powołane przepisy określają zakres przedmiotowy decyzji, jakie może wydać wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. W zakresie tym nie mieści się decyzja o jakości paliwa. Stwierdzenie zawarte w art. 104 § 1 k.p.a., iż załatwienie sprawy następuje przez wydanie decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa materialnego załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej formie prawnej. Wydanie więc decyzji administracyjnej w sprawie, której załatwienia w takiej formie prawo nie przewiduje, stanowiłoby dokonanie rozstrzygnięcia z przesłanką określoną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., czyli bez podstawy prawnej, a w konsekwencji decyzja taka podlegałaby stwierdzeniu jej nieważności. […] W rozpoznawanej sprawie organ administracji wydał w dniu 29 listopada 2004 r. stosowną decyzję administracyjną. Opierając się na przeprowadzonych badaniach próbek paliwa pobranych u skarżącej i stwierdzając, iż paliwo to nie spełnia wymagań jakościowych, nakazał jego wycofanie z obrotu. Spółce przysługiwał środek zaskarżenia, w postaci odwołania od tej decyzji, w którym mogła podnosić argumenty merytoryczne i procesowe, które artykułuje obecnie. Jednakże skarżąca nie skorzystała z przysługującego jej prawa, a tym samym wymieniona decyzja stała się ostateczna w toku postępowania administracyjnego. […]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"