Bezpieczeństwo w komunikacji/ uprzywilejowanie w ruchu drogowym/ doprowadzenie osoby nietrzeźwej

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Bezpieczeństwo w komunikacji/ uprzywilejowanie w ruchu drogowym/ doprowadzenie osoby nietrzeźwej
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 lipca 2006r., sygn. VI SA/Wa 1025/06
Treść:
Doprowadzanie osób nietrzeźwych znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu do izby wytrzeźwień nie należy do przesłanek uzasadniających wykorzystanie uprzywilejowania w ruchu drogowym. […] Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1190) w art. 1 pkt 5 uchyla przepis art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.). Konsekwencją uchylenia art. 13 ustawy o strażach gminnych jest zniesienie odrębnego trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnej (miejskiej) za pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym i zastosowanie w tym zakresie zasad ogólnych wynikających z przepisu art. 53 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 53 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy: 1) jednostek ochrony przeciwpożarowej; 2) pogotowia ratunkowego; 3) Policji; 4) jednostki ratownictwa chemicznego; 5) Straży Granicznej; 6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 7) Agencji Wywiadu; 8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 9) Służby Więziennej; 10) Biura Ochrony Rządu; 10a) kontroli skarbowej; 10b) Służby Celnej; 11) Inspekcji Transportu Drogowego; 12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11 jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z powołanego wyżej art. 53 ust. 1 pkt 12 wynika, że zezwolenia są wydawane w ramach uznania administracyjnego przy spełnieniu przesłanek zawartych w tym przepisie, a więc jeżeli pojazd jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego. Przy czym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. wyrok NSA z dnia 24 maja 1999 r., II SA 547/99, wyrok NSA z 9 października 1998 r., II SA 1081/98, wyrok NSA z 2 lutego 1999 r., II SA 1750/98) chodzi tutaj o przypadki bezpośrednich - faktycznych działań związanych z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, a nie działań ewentualnych i hipotetycznych, które mogą wystąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości. [….]
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: