Drogi publiczne/ zjazd z drogi publicznej/ organ właściwy do rozstrzygania sporu

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Drogi publiczne/ zjazd z drogi publicznej/ organ właściwy do rozstrzygania sporu
Wyrok:
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 1 marca 2006r., sygn. II OW 95/05
Treść:
1. Z definicji "zjazdu" zawartej w ustawie o drogach publicznych wynika, że zjazd nie jest częścią drogi publicznej, a jedynie miejscem dostępu do drogi publicznej. 2. Wojewoda, od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r., o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953 ze zm.) nie może być uznany za organ właściwy do rozpoznawania i rozstrzygania w pierwszej instancji spraw dotyczących budowy zjazdu. Organem właściwym w tych sprawach jest starosta.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: