Postępowanie administracyjne/ stypendium socjalne/ tryb postępowania

Precedensy. Sprawy administracyjne

Tytuł:
Postępowanie administracyjne/ stypendium socjalne/ tryb postępowania
Wyrok:
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2006r., sygn. II SAB/Bd 55/06
Treść:
Zgodnie z art. 175 ust. 1 w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w uczelni posiadającej podstawowe jednostki organizacyjne stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek studenta przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, od którego decyzji przysługuje odwołanie do rektora uczelni (art. 175 ust. 2 cyt. ustawy). W sytuacji gdy stosownie do art. 175 ust. 3 tej ustawy na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekaże swoje uprawnienia odpowiednio komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej, to podmioty te stają się w tym przypadku "organami uczelni", o których mowa w art. 207 ust. 1 cyt. ustawy, podejmującymi decyzje w indywidualnej sprawie studenta, jaką jest przyznanie stypendium socjalnego, zobowiązanymi do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: