Wszystkich wpisów 1798. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 121 - 136. Dodaj swój wpis

Visitors

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

Klauzula informacyjna (RODO)
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:
1. Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl
3. Dane osobowe w postaci adresu IP Internauty dokonującego wpisu/zapytania w Księdze Gości przetwarzane są w celu udzielenie odpowiedzi na pytanie Czytelnika.
4. W/w dane osobowe są przechowywane na serwerze strony, a dostęp do nich maja jedynie administratorzy serwisu.
5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Zadanie pytania wiąże się z odnotowaniem w systemie adresu IP.

 • Nick: Robert

  Data dodania: 2016-04-16 18:48:45

  Mam pytanie co mi grozi za nielegalne posiadanie broni gazowej palnej i kastetu. Miałem to przy sobie w czasie zatrzymania przez Policję. Doszło do kłótni z taksówkarzem, ale broń i kastet miałem w torbie o czym całkiem zapomniałem. Kiedy było dość ostro skuto mnie i zabrano na posterunek , byłem pod wpływem alkoholu. Nikomu tym nie groziłem, nigdy nie byłem karany, a teraz moje życie zamieniło się w koszmar. Proszę o odpowiedź i błagam pomóżcie zrozumieć to wszystko. Nie miałem do czynienia z Policja i sądami, dostałem dozór, badania psychiatryczne i sprawa cały czas jest od miesiąca w prokuraturze. Doradźcie co mam robić i czy pójdę do więzienia. Stres mnie zabija, proszę czy jest jakiś ratunek dla mnie? serdecznie dziękuję

 • Nick: Barbara

  Data dodania: 2016-04-15 09:14:45

  Dotyczy: kradzież dokumentacji medycznej. Lekarz dentysta (ortodonta) u którego się leczę (z brakiem efektów niestety), twierdzi że skradziono mu laptopa w którym miał zdjęcia mojego uzębienia będące częścią dokumentacji medycznej. Z tego co mi wiadomo nie zostało to nigdzie zgłoszone. Czy ja jako pacjentka poszkodowana w tej sytuacji (chcę dochodzić zwrotu kosztów leczenia i zadośćuczynienia, a przez brak kompletnej dokumentacji medycznej będzie to utrudnione) mogę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

 • Nick: J-23

  Data dodania: 2016-04-04 18:39:40

  No cóż,stwierdzam po raz kolejny że strona wasza robi duże wrażenie i chylę czoła. Nowinki które sukcesywnie dodajecie są OK. też chylę czoła.... ALEEE. "ZDJĘCIA WNĘTRZA PROKURATURY" (mają 10 lat) chyba są już nie aktualne jak i pracownicy na nich przedstawieni. Serdecznie polecam znajomym waszą stronę i wszyscy bardzo ją podziwiają jak i redakcję.(cyfra odwiedzin mówi za siebie) Serdecznie Pozdrawiam i Życzę powodzenia J-23

 • Nick: Odp. dla pokrzywdzonego

  Data dodania: 2016-03-30 13:23:20

  Art. 415 kodeksu cywilnego stanowi podstawowy przepis regulujący odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych. Znajduje on zastosowanie wówczas, gdy nie istnieją normy szczególne, określone w kodeksie cywilnym lub innych aktach prawnych. Sankcje cywilne dla członków rady nadzorczej, a także innych organów spółki akcyjnej, są określone w art. 483 - 490 kodeksu spółek handlowych. W przewidzianych tam sytuacjach (np. bezczynność spółki) określone uprawnienia mające na celu doprowadzenie do pociągnięcia do odpowiedzialności członków organów przysługują również akcjonariuszom. Istotne jest to, aby ich czynności zostały dokonane we właściwym czasie, tak aby nie dopuścić do przedawnienia. (ml).

 • Nick: Odp. dla Mariusza

  Data dodania: 2016-03-30 13:22:03

  Niektóre pytania naszych czytelników nas zaskakują. Tak jest właśnie w tym przypadku. Uważamy, że przede wszystkim zwykła przyzwoitość wymaga tego, aby oddać rzeczy, które nie są Pana własnością. Od strony prawnej interesy właściciela chronią przepisy prawa cywilnego i karnego. Chęć zatrzymania cudzej rzeczy przez osobę która nie jest właścicielem stanowi bezpodstawne wzbogacenie. Zgodnie z art. 405 kodeksu cywilnego "Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości." Natomiast kodeks karny przewiduje w art. 284 kodeksu karnego odpowiedzialność karną za przestępstwo przywłaszczenia. Naszym zdaniem opisana sytuacja wyczerpuje znamiona opisane w obu tych przepisach. Odpowiadając wprost na Pana pytanie: osoba która kupiła meble ma prawo do ich zabrania, a druga strona ma obowiązek umożliwić odebranie tych rzeczy. (ml).

 • Nick: pokrzywdzony

  Data dodania: 2016-03-25 23:48:00

  Czy na podstawie art. 415 kc (lub w powiązaniu z innymi artykułami) można skutecznie pozywać w swoim imieniu i na własną rzecz członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej (w likwidacji) jako niespłacony wierzyciel tej spółki, powołując się na ich bierność i nieprawidłową, nieprofesionalną pracę? Moim zdaniem dopuścili się zaniechań. Byli ślepi i głusi na przestępstwa oraz nadużycia, co wynikało z ich konfliktu interesów. Spółka okazała się piramidą finansową, z której na dodatek resztki majątku wyprowadzono tuż przed ogłoszeniem upadłości. Na wymienienie listy przestępstw, jakich dopuścił się zarząd nie starczyłoby miejsca. Zaczęło się już od ustanowienia kapitału zakładowego w oszukańczy sposób, a później lawinowym zadłużaniu spółki w oparciu o oszukańczą księgowość i jednoczesnym wyprowdzaniu tak uzyskanych środków na inne spółki. Także w formie dywidend. Z tego co widzę, to prawo z zupełnie niezrozumiałych mi powodów zamyka mi taką drogę. Czy dobrze rozumuję?

 • Nick: Mariusz S

  Data dodania: 2016-03-25 16:36:18

  Niecałe 2 lata temu odziedziczyłem mieszkanie po Mamie i jest ono moją całkowitą własnością. Robiłem remont (po smierci Mamy) razem ze swoją dziewczyną. Ona kupiła meble za 2000 zł i ma na to fakturę imienną. Teraz się rozeszliśmy no i meble dalej są u mnie (nigdy tutaj nie była zameldowana). Czy ona może zabrać mi te meble lub żądać zwrotu kosztów?  Jak to wygląda ze strony prawnej??? Pozdrawiam - Mariusz

 • Nick: Red. do Sary

  Data dodania: 2016-03-08 19:43:44

  Odp. dla Sary - Sposób procedowania przez prokuratora odnośnie wznowienia postępowania przygotowawczego reguluje art. 327 kodeksu postępowania karnego. Jeżeli nie będzie się ono toczyło przeciwko osobie, która w umorzonym śledztwie występowała w charakterze podejrzanego to nie istnieją żadne szczególne przesłanki ograniczające podjęcie takiej decyzji. Oczywiście w ocenie prokuratora takie wznowienie postępowania musi być uzasadnione. Na postanowienie prokuratora odmawiające wznowienia umorzonego śledztwa przysługuje zażalenie. (ml)

 • Nick: Red. do Mirka

  Data dodania: 2016-03-08 19:41:36

  Odp. dla Mirka - Brak apelacji od wyroku uniewinniającego w sprawie, gdzie ściganie następuje z oskarżenia publicznego nie jest równoznaczne temu, że prokurator odstąpił od ścigania. Może on w dalszym ciągu występować w tym postępowaniu i np. popierać apelację wniesioną przez pokrzywdzonego lub jego pełnomocnika. Jest uprawniony również do ewentualnego wnoszenia nadzwyczajnych środków zaskarżenia od wyroku sądu odwoławczego. (ml).

 • Nick: Sara

  Data dodania: 2016-03-07 22:32:54

  Nie znając procedur rozgraniczenia podpisałam z geodetą umowę na rozgraniczenie działek i dałam zaliczkę.Tego samego dnia podpisałam geodecie wniosek do Wójta o wszczęcie rozgraniczenia.Geodeta podpisał z gminą drugą umowę na taką samą kwotę jak ze mną.Domagał się ode mnie pieniędzy przed rozgraniczeniem.Po ujawnieniu przez mojego adwokata drugiej umowy nie zwracał pieniędzy przez 8 m-cy.Złożyłam pismo do gminy o potrąceniu danej zaliczki2500zł. Wójt wiedział wcześniej o drugiej umowie-przesłałam kopię.Po tym fakcie geodeta zrezygnował z rozgraniczenia i zwrócił pieniądze. Ja zdążyłam złożyć wniosek do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Śledztwo umorzono.Odwołałam się do Sądu (geodeta pracuje tam jako biegły) i też oddalono wniosek.Później okazało się, że mojego pisma, Wójt nie przesłał do Prokuratury. Wójt w sierpniu napisał, że umieścił je w innej teczce.Czy mogę jeszcze domagać się wznowienia postępowanie, gdzie w sądzie czy prokuraturze?Dysponuję nagraniami z rozmów z geodetą-nagrywałam bez pytania o zgodę czy ujawnić, czy grozi mi coś za takie nagranie?Czy na wstępie Wójt wiedząc o drugiej umowie geodety nie powinien powiadomić prokuratury? Liczę na odpowiedź i dziękuję za nią.

 • Nick: Mirko

  Data dodania: 2016-03-05 14:20:51

  Witam. Zapadł wyrok uniewinniający w Sadzie 1 instancji, w sprawie karnej z art. 278 kk. Prokurator nie złozył apelacji od tego wyroku. Zrobił to natomiast adwokat pokrzywdzonego. Pytanie: czy w związku z brakiem apelacji, można rozumieć, że Prokurator ostatecznie odstąpil od ścigania?

 • Nick: Adam

  Data dodania: 2016-03-01 11:19:42

  //Przestępstwo oszustwa ma charakter kierunkowy, czyli sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędu pokrzywdzonego.// Moja odpowiedź Jak dla mnie, to jest dziwna interpretacja. Załóżmy, że okradnę kurnik i następnie cały łup wyrzucę do rzeki. Tym samy nie osiągnę żadnych korzyści majątkowych. Czy można będzie powiedzieć, że nie popełniłem przestępstwa? Teraz przeniosę tą argumentację na grunt dyskutowanej sprawy. Firma (…..) sprzedaje mi pakiet NIElimitowanych rozmów na okres jednego miesiąca. W regulaminie informują mnie, że nie mogę generować sztucznego tłoku, to znaczy używać nielimitowanych rozmów w celach komercyjnych, czy do nękania innych osób. Jednak w regulaminie nie napisano, że istnieje niedoskonały program, który na podstawie samych założeń na chybił trafił blokuje PODEJRZANE o generowanie sztucznego tłoku numery (nie wymyślono jeszcze programów, które potrafią abstrakcyjnie myśleć i tym samym dokonać tego typu rozeznania). Następnie po skontaktowaniu się z przedstawicielami sieci odblokowują numer i wciągają na tak zwaną "Białą listę", co ma zapobiegać ponownemu zablokowaniu. Z pewnością zanim to zrobią, to sprawdzają biling w celu ustalenia, czy dany numer rzeczywiście łamał regulamin czy nie. W moim przypadku okazałem się NIEWINNY, niemniej mój numer był zablokowany trzy dni. Więc, jakby nie patrzeć straciłem na tym, ponieważ sieć (…..) nie posiada odpowiednich narzędzi, które by umożliwiły weryfikacje tego, kto ich oszukuje, a kto nie. Dzwoniłem do nich w tej sprawie oraz pisałem, a oni powołują się na regulamin, który nigdzie nie pozwala na blokowanie numerów na podstawie samych PODEJRZEŃ i oczywiście nigdzie nie wspomina o istnieniu niedoskonałego programu, który takich blokowań dokonuje. Więc wprowadzają klientów w błąd, ponieważ nie mówią im całej prawdy. Mało tego, ja nie jestem pierwszą osobą, która została w ten sposób potraktowana, a więc właściciele sieci (…..) wiedzą o w ten sposób pokrzywdzonych klientach i dalej nic z tym nie robią. Nie można też moim zdaniem twierdzić, że nie osiągają w ten sposób korzyści majątkowych. Z pewnością niedoskonały program wyłapuje i tych, którzy rzeczywiście generują sztuczny tłok w sieci i z takimi osobami sieć (…..) zrywa umowę. Robią to jednak kosztem klientów, którzy nie generują, a jednak ich numery zostały zablokowane, ponieważ nie chcą im doliczyć do promocji czasu, na który ich numer został wyłączony. Ponadto sieć (…..) dzierżawi nadajniki od innej sieci i prawdopodobnie płaci za ilość przepływu informacji, to znaczy od wykonanych telefonów. Każdy niesłusznie zablokowany numer traci, ale firma w tym przypadku osiąga pewne korzyści majątkowe i następnie w celu uniknięcia zwrotu pieniędzy podaje fałszywe informacje o rzekomym zapisie w regulaminie, który ma dotyczyć blokowania numerów na podstawie samych podejrzeć o generowanie sztucznego tłoku. I błędne koło się zamyka. Od czasu dokonania tego wpisu serfowałem trochę po internecie i widzę, że klienci innych sieci mają podobne problemy, choć nie na taką skalę. Mnie osobiście będąc ich klientem nic podobnego nie spotkało, chociaż tam również wykupywałem pakiety z nielimitowanymi rozmowami. Ponadto ja nie mam zamiaru dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Chodziło mi bardziej o poradę w celach edukacyjnych. Teraz wiem czego mogę się spodziewać i jak prawo odnosi się do takich czynów. Jakie więc mogę odnieść z tego korzyści, lub osoby, którym przedstawiłem całą sytuację? Istnieją różne pakiety z rzekomo nielimitowanymi rozmowami. Teraz, kiedy wiem, że coś takiego się dzieję z pewnością nie wykupię na pakietu na rok, w obawie, że pewnego dnia dostanę informację o rozwiązaniu umowy na podstawie podejrzeć o generowanie sztucznego tłoku. Wszystkie sieci komórkowe zastrzegły sobie prawo do rozwiązywania umów bez konieczności podania przyczyn :) pozdrawiam PS: Tutaj jest PDF z ich regulaminem: " (…..), proszę zacytować przywołane przez Was punkty Regulaminu i wskazać, gdzie tam występuje słowo PODEJRZENIE. Przeczytałem punkty 54 oraz 56 i ja tam takiego słowa nie widzę, jest tam wyraźnie mowa o GENEROWANIU SZTUCZNEGO RUCHU a nie o PODEJRZENIU jego generowania. Więc?"

 • Nick: Red. do Adama

  Data dodania: 2016-03-01 06:14:37

  Odp. dla Adama - Odpowiedź na Pana pytanie jest stosunkowo prosta. Na podstawie przekazanych informacji nie da się przyjąć, że wskazany operator dopuścił się czynów zabronionych przez prawo. W szczególności nie przypuszczamy, aby opisane postępowanie wyczerpało znamiona jakiegokolwiek przestępstwa. Przestępstwo oszustwa ma charakter kierunkowy, czyli sprawca musi działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wprowadzenie w błąd lub wykorzystanie błędu pokrzywdzonego. Uważamy, że opisane zdarzenie ma charakter typowego sporu konsumenckiego, gdzie występuje niezadowolony ze sposobu wykonania zobowiązania konsument oraz usługodawca, którego działań dotyczą zastrzeżenia. Kwestie wykonania i skutki niewykonania zobowiązań z umów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. W sprawach o takim charakterze co do zasady strony posiadają równe prawa a swoich racji powinny dowodzić w kontradyktoryjnym procesie cywilnym. Nie oznacza to jednak, że konsumenci są pozbawieni jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa. Mogą im jej udzielić nieodpłatnie rzecznicy miejscy (powiatowi) rzecznicy praw konsumentów. I to właśnie do takiej osoby powinien się Pan zgłosić w pierwszej kolejności. Na jego wystąpienia usługodawca zwykle nie pozostaje obojętny. Dokona on również wstępnej analizy prawnej przedstawionego problemu i ewentualnie doradzi dalsze kroki. (ml).

 • Nick: Adam

  Data dodania: 2016-02-24 19:58:55

  Przepraszam, czy w tym przypadku mamy do czynienia z popełnionym przestępstwem? Mam też wszystkie skany e-maili i w ostatnim mnie poinformowano, że pieniędzy nie zwracają za same PODEJRZENIA generowania sztucznego ruchu. Przeszło miesiąc temu nabyłem starter do sieci (...) Wykupiłem usługę za 29 zł. Dzięki której dostałem nielimitowane rozmowy i sms-y do wszystkich sieci komórkowych oraz 5 G internetu, na okres 30 dni. Przez pierwszy miesiąc nie było problemów, ale po odnowieniu usługi na kolejny nagle, bez żadnego wyjaśnienia, zablokowano mi możliwość wykonywania połączeń. Sieć ta nie ma swoich salonów i ciężko się z nimi skontaktować. W końcu dotarłem z informacją o awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najpierw trochę zabawy, a jak wysłałem wymagany numer telefonu i PUK, to po sześciu godzinach zostałem poinformowany e-mailem, że numer został zablokowany z uwagi na podejrzenie robienie sztucznego ruchu w sieci. Zapłaciłem za nielimitowane rozmowy i myślałem, że mogę rozmawiać ile chcę, ale jak widać nie mogę, ponieważ zablokowano mi numer na podstawie tej wyssanej z palca przyczyny oraz bez wyjaśnienia jej istoty. WYJAŚNIENIE Dodzwoniłem się do konsultanta (...), który udzielił mi wyjaśnienia (rozmowa została nagrana). Zostałem poinformowany, że moje NIElimitowane rozmowy są w rzeczywistości LIMItowane za pomocą specjalnego programu, który monitoruje czas rozmów i automatycznie blokuje możliwość wykonywania połączeń numerom, które ten limit przekraczają. Konsultant wytłumaczył, że zabezpieczenie to zainstalowano na wypadek łamania regulaminu, który zabrania wykorzystywania NIElimitowanych rozmów i sms-sów do celów komercyjnych, lub do nękania innych osób. Ponadto pan od informowania klientów powiedział, że program nie potrafi rozpoznać, kto i w jaki sposób łamie te ustalenia i dlatego (asekuracyjnie) LIMItuje NiElimitowane rozmowy i blokuje nadmiernie rozgadane numery. Nie wygląda wam na to, że firma (...) bezpodstawnie zakłada łamanie regulaminu i bazując na samym założeniu bloguje numery osobom, które zapłaciły za NIElimitowane rozmowy? :) Czy nie mamy w tym przypadku do czynienia z jawnym łamaniem prawa? : https://pl.wikipedia.org/wiki/Domniemanie_niewinno%C5%9Bci Domniemanie niewinności "„Domniemanie niewinności - zasada, według której każda osoba jest niewinna wobec przedstawianych jej zarzutów, dopóki wina nie zostanie jej udowodniona. Zasada domniemania niewinności sięga swymi korzeniami prawa rzymskiego (domniemanie dobrej wiary - łac. praesumptio boni viri). Zasadę tę przyjmuje się za oczywistą dla współczesnych państw prawa. Jest ona gwarantowana zarówno przez prawo krajowe poszczególnych państw, jak i przez prawo międzynarodowe." Radze się poważnie zastanowić zanim kupicie numer w tym podobnej sieci, która pracuje niemal na "czarno", ponieważ pewnego dnia możecie nie mieć nawet, jak wezwać pomocy, ponieważ zostaniecie posądzeni o "robienie sztucznego ruchu w sieci" (cokolwiek ma to znaczyć ).

 • Nick: Red. do Andrzeja

  Data dodania: 2016-02-18 06:27:18

  Odp. dla Andrzeja - Rozwiązanie przedstawionej sytuacji, nie jest proste. Istotne komplikacje powoduje fakt, że opisywane zdarzenia mają miejsce poza granicą Polski. Decydującym dla możliwości ewentualnego podjęcia działań w zakresie ochrony prawno - karnej będzie to, czy czyn polegający na znieważaniu jest uznany za przestępstwo również w tym miejscu, gdzie Pan przebywa. Zgodnie z art.111 §1 kodeksu karnego warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. Ten przepis rozstrzyga, czy możliwe będzie podjęcie ścigania sprawcy w wyniku zgłoszenia polskim organom ścigania. Należy dodać, że przestępstwo znieważenia jest co do zasady ścigane według prawa polskiego z oskarżenia prywatnego. (ml).