Wszystkich wpisów 1762. Aktualnie przeglądzasz wpisy nr 916 - 931. Dodaj swój wpis

Visitors

Pomiń formularz i przejdź do przeglądania wpisów

Dodaj swój wpis

Pragniemy przypomnieć, że Redakcja nie ma wpływu na treść decyzji procesowych, które podejmowane są wyłącznie przez uprawnione do tego osoby i w trybie określonym przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Jest nam jednak niezwykle miło, że szukając rozwiązania swoich problemów życiowych zaglądacie czasem także na stronę internetową prokuratury. Niestety z powodów, o których wielokrotnie już wspominaliśmy na łamach Księgi Gości nie możemy zajmować stanowiska w konkretnych sprawach jakie przedstawiacie Państwo na łamach Naszej Księgi. Zapraszamy do odwiedzin i zamieszczania wpisów.

Wszystkich naszych Czytelników, którzy mają pytania z dziedziny prawa zapraszamy na dyskusyjne forum darmowych porad i pomocy prawnej Forum prawne oraz Forum prawników

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak doprowadzić do zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu, dozoru Policji itp.) ?

Nick: Agnieszka
Data dodania: 2012-10-11 10:36:07

od lutego mój brat ma 2 razy w tygodniu dozór policyjny, już nie odbyły się 4 sprawy bo drugi podejrzany w tej sprawie gdzieś zaginął i nie wstawia się na sprawy. Czy w tej sytuacji brat może pisać do prokuratora z prośbą o odstąpienie od nadzoru . Do kogo się kierować z takim pismem i lepiej jak sami napiszemy czy adwokat który reprezentuje

 

Nick: Odp. dla Agnieszki
Data dodania: 2012-10-12 11:02:36

Osoba, w stosunku do której stosowane są środki zapobiegawcze, może w każdym czasie składać wnioski o ich zmianę lub uchylenie. Rzetelne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków wynikających z dozoru i stawiennictwo się na wszystkich wyznaczonych terminach, w tym na rozprawę może w konkretnej sytuacji przesądzić o uchyleniu dozoru. Decyzja należy jednak do organu prowadzącego postępowanie na danym etapie, który podejmie ją uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy. Jeżeli więc w sprawie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze wówczas adresatem wniosku jest prokurator prowadzący postępowanie, a jeżeli sprawa została już skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia, to wniosek kieruje się do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę. Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego nie jest skomplikowanym i sformalizowanym pismem procesowym. Może zostać prawidłowo sporządzony także przez samego podejrzanego. Jednocześnie informujemy, że wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego na przykładzie \"tymczasowego aresztowania\" znajduje się na naszej stronie w dziale \"Dla podejrzanego\" w zakładce \"Wzory pism\". Po odpowiednim przystosowaniu można go wykorzystać jako przykład także przy sporządzaniu wniosku o uchylenie dozoru Policji. (ml).

Co może być dowodem w postępowaniu karnym?

Nick: xyz
Data dodania: 2012-03-04 18:16:00

Jakie warunki musi spełniać dowód fonoskopijny, aby mógł być brany pod uwagę przez sąd? Czy nagranie, które jest kopią będzie brane pod uwagę? Co jeżeli jest tylko fragment nagrania, a nie całe nagranie?

 

Nick: Red. do xyz
Data dodania: 2012-03-06 09:18:34

odp. dla xyz - Niestety, nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce sądy mają obowiązek orzekać na zasadzie swobodnej oceny dowodów. Oznacza to, że każdy środek dowodowy, jeżeli tylko nie jest objęty wyraźnym zakazem wynikającym z przepisów procedury, powinien być dopuszczony jako dowód i może być wykorzystany do ustalenia stanu faktycznego, jako podstawy rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie zakazuje - co należy podkreślić - przeprowadzenia dowodu fonoskopijnego. Siła przekonywania takiego dowodu może być jednak bardzo różna w zależności od rodzaju i jakości nagrania, a nawet celu, dla którego zostało wykonane. Nie bez znaczenia jest tu także zgodność lub brak zgodności treści nagrania z pozostałymi dowodami w sprawie. Każdy dowód podlega bowiem ocenie na tle całokształtu materiału dowodowego. Dlatego więc wg wszelkiego prawdopodobieństwa sąd nie przypisze winy oskarżonemu, którego prokurator oskarżył np. o handel ludźmi, a wyłącznym dowodem byłaby kopia nagrania, w dodatku fragmentaryczna, dokonanego przez specjalistów Policji czy innej służby w ramach operacji tzw. kontroli oraz utrwalania treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów [rozdz. 26 kodeksu postępowania karnego]. Taka dokumentacja powinna spełniać bowiem wysokie standardy jakościowe i procesowe. Zupełnie inaczej może wyglądać w przypadku nagrań sporządzonych przez pokrzywdzonego, który był ofiarą szantażu, nękania czy gróźb karalnych i który dokonał utrwalenia treści rozmowy przy pomocy telefonu komórkowego, a nagranie to przegrał następnie na taśmę magnetofonową czy płytę CD w celu udokumentowania prawdziwości swojego zawiadomienia o przestępstwie. Poza przytoczonymi tu uwagami pozostaje jeszcze obszerna i skomplikowana problematyka samej ekspertyzy fonoskopijnej, której przedstawienie w ramach wyznaczonych przez formułę Księgi Gości nie jest możliwe. [j.w.]

 

Nick: ola
Data dodania: 2012-10-09 18:31:59

Na stronie niebieskalinia.info można znaleźć taką informację: \"Należy pamiętać, że kaseta lub inny nośnik informacji z nagraniem awantury domowej nie stanowi dowodu i zgodnie z srt. 174 k.p.k. nie jest wskazane przez prokuratora w wykazie dowodów, a może mieć jedynie charakter informacyjny. Więcej o dowodach Dział V kodeksu postępowania karnego.\" Czy to prawda? Przecież wielokrotne wszczynianie awantur to znęcanie psychiczne, a to musi zostać przecież potwierdzone dowodami, np. w postaci nagrań.

 

Nick: Red. do Oli
Data dodania: 2012-10-10 12:02:37

Odp. dla Oli – Naszym zdaniem taka interpretacja przepisów "prawa dowodowego" jest niesłuszna. Kodeks postępowania karnego określa zarówno przesłanki oddalenia wniosku dowodowego (art. 170) jak również zawiera tzw. "zakazy dowodowe" jak np. zakaz przesłuchiwania duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Jednak żaden z przepisów kpk nie zabrania przeprowadzania dowodu z nagrań. Oczywiście, dowód z takiego nagrania – podobnie jak każdy inny - podlega ocenie organu orzekającego w sprawie. O jego wartości w konkretnej sprawie decyduje przekonanie organu procesowe wynikające z zasad logicznego rozumowania, wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. W razie niezrozumiałości wypowiedzi, podejrzenia zmanipulowania nagrania lub wątpliwości co do tożsamości osób, których głos został utrwalony na nośniku magnetycznym lub cyfrowym, zachodzi możliwość przeprowadzenia dowodu z opinii eksperta z zakresu fonoskopii. Jest to dział techniki kryminalistycznej zajmujący się badaniem dźwięków utrwalonych na różnego rodzaju nośnikach oraz samych nośników. W sytuacji typowego nagrania głosu ludzkiego ekspert jest w stanie potwierdzić autentyczność nagrania, dokonać rekonstrukcji zdarzenia oraz zidentyfikować źródło dźwięku. Nie ulega więc wątpliwości, że tzw. dowód fonoskopijny może stanowić dowód przestępstwa. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie w dziale "Ciekawie ... nie tylko o prawie" w publikacji „Fonoskopia” pod adresem: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2851 , który należy skopiować i następnie wkleić do wyszukiwarki.

Czym kieruje się sąd wymierzając karę?

Nick: Kuba
Data dodania: 2012-09-24 21:54:44

Prawie 3 lata temu jedna Pani skierowała wobec mnie akt oskarżenia z art. 216kk, ja wniosłem wzajemny akt oskarżenia i oskarżyłem ją z 212kk. Oboje dostaliśmy wyroki w postaci grzywny. Ta Pani w ramach \"ja ci jeszcze pokażę\" złożyła na Policji ustną skargę znowu z art. 216kk. Czy w przypadku procesu sądowego i wyroku, Sąd będzie brał pod uwagę moją karalność i czy karalność tej Pani będzie miała tu znaczenie. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

 

Nick: Red. do Kuby
Data dodania: 2012-10-01 11:09:34

Odp. dla Kuby – Wymierzając karę sąd bierze pod uwagę przesłanki wymienione w art. 53§2 kk. Zgodnie z tym przepisem „Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.” Zatem wcześniejsza karalność będzie brana pod uwagę przez sąd, ale tylko pod warunkiem, że zostanie Pan uznany przez sąd za winnego zarzucanego mu czynu. Wcześniejsza karalność tej Pani nie ma tu bezpośredniego znaczenia. W postępowaniu przed sądem może Pan w ramach obrony wskazywać, że przyczyną skierowania prywatnego aktu oskarżenia jest istniejący między wami konflikt. Może Pan też wykazywać, że przyczyną zniewagi było „wyzywające zachowanie się” pokrzywdzonej. Jeżeli sąd podzieli Pana pogląd na ten temat to na podstawie art. 216§3 może odstąpić od wymierzenia kary. To tyle od strony prawnej. Uważamy jednak, że najlepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest kompromis, pojednanie i wygaszenie konfliktu, bowiem zapewnia spokój i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. (ml)

Prokurator odmówił wszczęcia (umorzył) postępowanie. Co może zrobić pokrzywdzony?

Nick: romanek
Data dodania: 2012-09-18 17:35:40

Witam serdecznie, pozdrawiając gratuluję jednocześnie pomysłu z tą stronką. Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na takie pytania: czy istnieją i jakie są dalsze prawne możliwości dla obywatela, po odmowie przez prokuraturę rejonową wszczęcia dochodzenia na złożone pisemne zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa. Serdecznie dziękuję.

 

Nick: Red. do Romanka
Data dodania: 2012-09-19 09:21:15

Odp. dla Romanka - Za miłe słowa pod adresem naszej strony bardzo dziękujemy. Odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, kto takie zawiadomienie złożył. Inny jest bowiem status osoby, która złożyła tzw. „obywatelskie” zawiadomienie o przestępstwie, nie będąc osobą pokrzywdzoną, a inny osoby, która złożyła zawiadomienie jako pokrzywdzony. W pierwszym przypadku nie przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Natomiast pokrzywdzony jest uprawniony do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa. Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził to postanowienie w terminie 7 dni od jego doręczenia. (ml).

Jestem ofiarą stalkingu. Co mogę zrobić?

Nick: dłużnik
Data dodania: 2012-08-15 16:59:23

Szanowni Państwo,nie z własnej winy \"wpadłem\' w szereg zobowiązań wobec kilku instytucjom bankowym.Po utracie pracy i kłopotach zdrowotnych \"dopadła\" mnie niemożność zarobkowania,a tym samym stracilem płynność finansową,w związku z czym mimo chęci zawarcia porozumienia z bankami nie doszło do pozytywnego załatwienia sprawy. Moje dane,wierzytelność zostały sprzedane firmom windykacyjnym.I zaczął się problem ,gdyż mimo pism z prośbą o polubowne załatwienie i rozłożenie na raty wierzytelności -odmowa.Zaczęły się telefoniczne nagonki z ich strony nawet po 21-ej.Mimo tego ze dzień wcześniej rozmawiałem telefonicznie z konsultantem/ką ,na drugi dzień kolejny telefon i kolejne rozpytywania i tłumaczenia itp.Trwa to już jakiś czas i mam serdecznie dosyć.Rozmowy są często niemiłe i naprowadzające na dany z góry założony skutek. Czy forma prowadzenia takiej \"nagonki telefonicznej \" nie ma znamion stalkingu?Co robic?Czlowiek nerwowo juz nie wytrzymuje.

 

Nick: Odp. dla dłużnika
Data dodania: 2012-08-23 20:03:11

Przestępstwo tzw. Stalkingu stypizowane jest w artykule 190a Kodeksu Karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu "Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności dl lat 3." Z opisanej sytuacji trudno jest nam ocenić, czy zostały wypełnione znamiona przestępstwa. Mamy za mało danych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że egzekucja należności również musi odbywać się zgodnie z prawem.

Kiedy można przeprowadzić przeszukanie?

Nick: majka
Data dodania: 2012-07-03 21:54:34

Na jakiej podstawie policja może dokonać rewizji w mieszkaniu (w bloku)?

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-07-04 13:23:46

Odp. dla Majki – Przeszukanie przeprowadza się w celu wykrycia lub zatrzymania podejrzanego, oskarżonego lub skazanego albo w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Przeszukania określonej osoby lub miejsca dokonuje się wówczas, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że określona osoba posiada przedmioty, które w jego toku zamierza się znaleźć, albo też, że przedmioty te znajdują się w danym miejscu, pomieszczeniu, budynku. W przypadku przeszukania mającego na celu znalezienie rzeczy wzywa się osobę, u której ma być dokonane przeszukanie do dobrowolnego wydania tej rzeczy. Co do zasady zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego Policja dokonuje przeszukania na polecenie sądu lub prokuratora. Takie polecenie ma formę postanowienia, które okazuje się osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone. W praktyce dosyć często zdarzają się sytuacje niecierpiące zwłoki, czyli takie, w których oczekiwanie na wydanie postanowienia o przeszukaniu może skutkować ukryciem osoby, czy rzeczy. W takich przypadkach policjanci dokonujący przeszukania okazują legitymacje służbowe lub nakaz wydany przez kierownika jednostki policji, a następnie, już po dokonaniu przeszukania zwracają się o zatwierdzenie przeszukania. Na żądanie osoby, u której przeprowadzono przeszukanie na podstawie legitymacji lub nakazu należy doręczyć postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania. Zachęcamy Panią także do zapoznania się z publikacją „Przeszukanie”, która znajduje się na naszej stronie w dziale „Ciekawie … nie tylko o prawie”. (ml).

Kiedy wydaje się list gończy?

Nick: majka
Data dodania: 2012-06-27 13:48:01

Dziś już drugi raz nie odbyła się sprawa, ponieważ drugi oskarżony się nie wstawił. Jak długo mogą być sprawy przekładane i skoro tak, to dlaczego nie widnieje on na waszej stronie jako poszukiwany listem gończym???

 

Nick: Red. do Majki
Data dodania: 2012-06-28 09:51:26

Odp. dla Majki – Gospodarzem postępowania sądowego jest sąd. To od sądu zależy jakie środki podejmuje w celu realizacji zasady koncentracji postępowania karnego. Zgodnie z tą dyrektywą postępowanie karne powinno być prowadzone w sposób zapewniający szybkie i sprawne rozpoznanie sprawy, a jednocześnie gwarantujący wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy. Jednocześnie muszą być też przestrzegane prawa stron, co często niełatwo ze sobą pogodzić. Przepisy nie określają, jak długo powinno trwać postępowanie sądowe. W praktyce zależy to od stopnia skomplikowania sprawy, zdyscyplinowania wszystkich uczestników postępowania, organizacji pracy sądu, a niekiedy nawet warunków lokalowych. Jedynym prawnie wiążącym terminem jest tutaj termin przedawnienia karalności przestępstwa. Nie znamy przyczyn odraczania rozprawy. Usprawiedliwione niestawiennictwo uczestnika, którego obecność jest konieczna może stanowić przesłankę odroczenia. Jeżeli oskarżony nie jest on poszukiwany przez sąd listem gończym pomimo nie stawiania się na rozprawach, to być może przedstawił on sądowi stosowne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że nie może on brać udziału w rozprawie z uwagi na stan zdrowia. Możliwe też, że nie został skutecznie powiadomiony przez sąd o terminie rozprawy lub o obowiązkowej obecności. To najczęstsze powody odraczania rozpraw z przyczyn niezależnych od oskarżonego. Jednak nie znając akt sprawy nie możemy wypowiadać się na ten temat. O tym, czy informacja o poszukiwaniu osoby listem gończym trafia na naszą stronę decyduje treść listu gończego, w którym jego autor określa sposób jego rozpowszechniania, np. poprzez publikację na naszej stronie. (ml).

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w sprawie o alimenty

Nick: ojciec
Data dodania: 2012-05-16 01:00:12

Szanowni Państwo,czy przedłożenie wyroku sądowego nakazującego płacenie alimentów do dnia (...),gdzie alimenty wpływały na konto jednakże z kilkudniowym opóźnieniem,było aż takim argumentem do przedstawienia sytuacji u komornika?Komornik został poinformowany o niepłaceniu w ogóle alimentów-co nie jest prawdą.Wg mnie został wprowadzony celowo w błąd przez byłą partnerkę.Domniemywam, że zostało popełnione przestępstwo przed urzędnikiem państwowym przez świadome wprowadzenie w błąd urzędnika poprzez zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy, które polega na świadomym składaniu zeznań nieprawdziwych lub też zaniechania polegającego na świadomym zatajeniu okoliczności stwierdzających prawdę. Jak ma się do powyższego art. 233§ 1 KK?A może są inne paragrafy regulujące powyższy przypadek? Serdecznie dziękuję za odpowiedź i zainteresowanie.

 

Nick: Red. do ojca
Data dodania: 2012-05-21 09:05:19

Odp. dla ojca – W działaniach Pana byłej partnerki nie dopatrujemy się działań wyczerpujących znamiona przestępstwa. Każdy wierzyciel, po spełnieniu wymogów określonych w kodeksie postępowania cywilnego, ma prawo dochodzić swoich roszczeń z pomocą komornika. Przede wszystkim musi posiadać tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego ma prawo żądać od uczestników tego postępowania złożenia wyjaśnień. Jednakże złożenie nieprawdziwych wyjaśnień w toku postępowania egzekucyjnego co jak Pan przypuszcza miało miejsce w opisanym przypadku, zgodnie z art. 762 § 5 kpc stanowi przestępstwo tylko w stosunku do osób uczestniczących w tym postępowaniu w charakterze służbowym. „Zwykli” uczestnicy postępowania za złożenie świadomie fałszywych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym mogą zostać ukarani przez komornika grzywną, której wysokość w chwili obecnej wynosi maksymalnie 2000 złotych. Nie popełniają jednak przestępstwa. Komornik nie ma prawa do odbierania od uczestników postępowania egzekucyjnego wyjaśnień pod rygorem odpowiedzialności karnej. W naszym przekonaniu art. 762 kpc wyłącza stosowanie art.233 kk w stosunku do wszystkich osób, które w toku postępowania egzekucyjnego nie wykonują czynności służbowych. (ml)

 

Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-06 14:50:54

Czy jak wierzyciel w sprawie o alimenty mogę samemu skierować do dłużnika wezwanie do zapłaty? Jak dowieść przed sądem - w sprawie o podwyżkę alimentów - jako dowód, że ojciec nie płacił, iż pismo, które wysłałem zawierało treść wzywająca do zapłaty? Może lepiej wysłać takie pismo przez profesjonalnego pełnomocnika?Dziękuję za odp.

 

Nick: Odp. dla Nick: xyz
Data dodania: 2012-09-10 10:37:52

Oczywiście, że tak - wierzyciel sam kieruje wezwanie do zapłaty. Co to znaczy wysłać pismo przez "profesjonalnego pełnomocnika". Poczta, ale także inne firmy zajmują się "profesjonalnie" doręczaniem przesyłek. Nie ma więc potrzeby wyszukiwania specjalnego gońca. Wezwanie można wysłać pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub nawet "tylko" listem poleconym. Udowodnienie braku wpłat jest banalnie proste - wystarczy złożyć zeznania, z których wynikać będzie, że zobowiązany nie łoży na utrzymanie. Strona przeciwna, jeżeli będzie mogła, będzie musiała udowodnić, iż z obowiązku alimentacyjnego wywiązuje się. W tym wypadku to na dłużniku będzie ciążył obowiązek dowodowy udowodnienia stawianej tezy należytego wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego np. poprzez przedstawienie przelewu, pokwitowania. (ASt.)

Jak złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestęptwa?

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Nick: Karolina
Data dodania: 2012-05-07 14:13:59

Dziękuje za informację. Czy zawiadomienie mam złożyć do Prokuratury? czy na Policję? jednak wolała bym uniknąć Policji ze względów osobistych i na środowisko w którym mieszkam. Po prostu jest mi wstyd, że byłam tak naiwna. Obawiam się iż osoba na którą będę zgłaszać była karana. Czy istnieje możliwość ochrony?Pozdrawiam

Nick: Odp. dla: Karolina
Data dodania: 2012-05-10 08:04:31

Zawiadomienie można złożyć zarówno w Prokuraturze, jak i w Policji. Z reguły, jeżeli nie zajdą wyjątkowe okoliczności, aby prokurator prowadził śledztwo własne, postępowanie przygotowawcze będzie prowadzone przez Policję. Policja zobowiązana jest do dyskrecji i proszę nam wierzyć, pokrzywdzonym oszustwem może stać się praktycznie każdy z nas. Oszust manipuluje swoimi ofiarami i m.in. z tego powodu jest to tak szkodliwe społecznie przestępstwo. Sprawca liczy też na to, że ofiara nie zdecyduje się na złożenie zawiadomienia. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że praktycznie nie ma jednostkowych spraw o oszustwo, a sprawca dopuszcza się ich całego szeregu. Ktoś musi przerwać ten łańcuch. Możliwe, że postępowanie jest już prowadzone przeciwko mieniu, w tej lub innej jednostce, a ustalenie większej liczby ofiar oszukanych w podobny sposób zawsze wzmacnia materiał dowodowy. Nie należy wstydzić się tego, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, ale bardziej tego, że chcemy być wobec niego bezradni i tolerancyjni! Odpowiadając na Pani kolejne pytania należy wskazać, ze ochroną świadków zajmuje się Policja, a grożenie świadkowi jest przestępstwem ściganym z urzędu. Ps. Nikt nie ma na twarzy wypisanego faktu uprzedniej karalności, a tym bardziej zamiaru dokonania oszustwa. Proszę złożyć zawiadomienie!!! (ASt)

· Nick: nn

Data dodania: 2012-03-13 16:01:00

Witam. Mam pytanie do prokuratora. który zalecił ponowienie śledztwa w sprawie zawieszenia szalika na pomniku Chrystusa w Świebodzinie. W jaki sposób będzie potraktowane moje zawiadomienie o obrazie moich uczuć religijnych jeżeli zakwestionuje koronę na głowie Chrystusa? Przecież wiadomą rzeczą jest, że Jezus był synem ubogiego cieśli i sam pobierając nauki u Józefa też nauczył się był tego fachu. Nikt go królem nie uczynił a wszelka interpretacja kłóci się z nie tylko z prawdą historyczną ale i wiarą. To godzi w moje uczucia i chciałbym aby ta korona była zdjęta. Jeżeli Wasza prokuratura nie zajmie stanowiska w tej sprawie będę uważał, że jest to świadome łamanie prawa oraz zapisów w Ustawie Zasadniczej mówiących o rozdziale kościoła od państwa. Przy okazji powiadomię o tym fakcie dostępne media.

· Nick: Red. do nn

Data dodania: 2012-03-13 16:09:55

Uprzejmie informujemy, że Księga Gości strony internetowej zielonogórskiej prokuratury nie jest właściwym miejscem do składania jakichkolwiek pism procesowych, a w tym i zawiadomienia o przestępstwie. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że każde zawiadomienie o przestępstwie - jeżeli spełnia wymogi formalne i zostało prawidłowo złożone - musi zostać w procesowy sposób rozpoznane. Jeżeli otrzymamy w prawidłowej formie zawiadomienie od Pana (z podaniem nazwiska i imienia, adresu zamieszkania) będzie ono w procesowej formie rozpoznane, a Prokuratura podejmie stosowne decyzje.

Zostałem oszukany. Co mogę zrobić?

 

·  Nick: Karolina

Data dodania: 2012-04-11 11:30:25

jestem bezradna.myślę że trafiłam na oszusta i jest mi wstyd że byłam tak naiwna. poznałam mężczyznę któremu zaufałam ponieważ zrobił wszystko żeby tak było. pożyczyłam pieniądze które dałam do ręki bez żadnych świadków czy jestem w stanie odzyskać?

 

·  Nick: Odp. dla: Karolina

Data dodania: 2012-04-16 11:36:27

Oczywiście, że tak, ale ... Tych ale jest kilka. Po pierwsze należy zauważyć, że dowody możemy w procesie cywilnym i karnym podzielić na bezpośrednie (np. umowa pożyczki) lub pośrednie (np. wyciąg bankowy, świadkowie ze słyszenia). Nieliczne czynności prawne muszą mieć zachowaną formę szczególną dla jej ważności (np. akt notarialny dla przeniesienia własności nieruchomości) lub dla celów dowodowych. W myśl art. 720 § 2 Kodeksu Cywilnego umowa pożyczki, której wartość przekracza pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Sąd jednak ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Możliwe jest zatem wykazanie w Pani przypadku faktu przekazania pieniędzy innymi dowodami. Pamiętać jednak trzeba, ze ciężar udowodnienia określonych tez dowodowych spoczywa na powodzie. Po drugie należy zacząć od pisemnego wezwania do zwrotu przekazanych pieniędzy przed ewentualnym wytoczeniem powództwa cywilnego przed sądem. Jeżeli chodzi o oszustwo , to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Wówczas policja i prokurator będą poszukiwać dowodów m.in. wykorzystując treść złożonych przez Panią zeznań. Przestępstwo oszustwa zaistnieje wówczas, gdy sprawca celowo wprowadził Panią w błąd co do zamiaru zwrotu pożyczanych pieniędzy, a w rzeczywistości takiego zamiaru nie miał. W kryminalistyce są znane przypadki osób, które - jak Pani pisze naiwnie - wykorzystują zaufanie do ich okradania. Niektórzy stali się nawet bohaterami filmów (słynny Tulipan) i dlatego warto w takim wypadku zawiadomienie złożyć. (ASt)

 

Wziąłem pożyczkę (chwilówkę) z oprocentowaniem kilku tysięcy procent w skali roku. Co mogę zrobić?

Nick: czytelnik

Data dodania: 2012-11-23 12:41:47

Witam, Przesyłam dwie umowy podpisane z kredytami [...] przez zielonogórzanina. W obu figurują na dole astronomiczne liczby odsetek: 5 492, 56 proc - jako rzeczywiste stopy procentowe. Mam pytania: Co powinien teraz zrobić pan […] ? Podpisał umowę, nie przeczytał jej dokładnie i teraz kwota mu rośnie. Czy powinien złożyć doniesienie do prokuratury? Czy ta umowa podchodzi pod lichwiarstwo?

 

Nick: Red. do czytelnika

Data dodania: 2012-11-23 12:44:13

Odp. dla czytelnika – W zakresie zobowiązań w prawie cywilnym obowiązuje fundamentalna zasada swobody umów. Oznacza ona, że, w zasadzie, strony dowolnej umowy mogą jej treść ukształtować w sposób dowolny. Wolność w tym zakresie jest jednak limitowana przez niektóre dalsze przepisy kodeksu cywilnego. Podstawowym przepisem, który pozwala stronie umowy na dostosowanie świadczenia do wysokości dającej się akceptować jest art. 388 § 1 kc., zgodnie z którym „Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując […] niedoświadczenie drugiej strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej własnego świadczenia, druga strona może żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnienia umowy.” Z przypadkiem takiego właśnie niedoświadczenia mamy zapewne do czynienia w tej sytuacji. Nie sposób sobie wyobrazić, że jakakolwiek osoba działająca z pełnym rozeznaniem zawarłaby umowę pożyczki, w której zgadza się na oprocentowanie 8528,09% (!) w skali roku. W tej sytuacji pożyczkobiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do firmy udzielającej pożyczki z pismem zawierającym żądanie odpowiedniego zmniejszenia świadczenia należnego jej z tytułu udzielenia pożyczki. Gdyby to okazało się nieskuteczne wówczas może wystąpić do sądu o unieważnienie tej umowy. W celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych istnieje możliwość zwrócenia się do rzecznika konsumentów, który może wytaczać powództwa na rzecz obywateli w sprawach o ochronę konsumentów. Na marginesie należy zaznaczyć, że wysokość stopy lombardowej NBP to obecnie 6% w skali roku, a zgodnie z art. 359 § 21 kc maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (czyli 24 %), jednakże z uwagi na wspomnianą na początku swobodę umów strony czynności prawnej mogą ustalić inną wysokość tych odsetek. Należy także przypomnieć o wydawałoby się oczywistej kwestii, że zawierając jakąkolwiek umowę przed jej podpisaniem należy ją dokładnie przeczytać, czy że nie należy jej zawierać pod presją czasu, gdy do domu przyszedł np. przedstawiciel firmy pożyczkowej, który twierdzi, że już jest spóźniony, a to co daje do podpisu to standardowa umowa. Odnosząc się natomiast do kwestii lichwiarstwa to pojęcie to funkcjonuje obecnie jedynie w świadomości społecznej, nie jest natomiast regulowane ani w prawie cywilnym, ani tym bardziej w prawie karnym. Zawarcie takiej umowy nie stanowi przestępstwa, jeżeli żadna ze stron nie zmuszała drugiej do jej zawarcia. (ml).


Jeżeli chcesz się wpisać do naszej Księgi Gości lub zadać pytanie - napisz tutaj:

Przepisz tekst z obrazka:
(przy wpisywaniu ciągu znaków wielkość liter nie ma znaczenia)

CAPTCHA Image

Nieczytelne? Zmień tekst


Problem z wpisaniem do KG??
Napisz maila bezpośrednio na adres Redakcji: redakcja@zielona-gora.po.gov.pl

 • Nick: Red. do Grażyny

  Data dodania: 2009-06-03 13:41:44

  Odp. dla Grażyny – Odpowiedzi na Pani pytania wynikają z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 57 i 58). Pierwszym z tych artykułów stanowi, w §1, że: „Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.” Natomiast § 2 tego przepisu przewiduje, iż: na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.” Kwestie dotyczące wspólnego mieszkania są uregulowane w art. 58 krio w § 2: „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.” Z kolei § 3 tego artykułu przewiduje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego małżonków w wyroku rozwodowym: „ Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” (ml)

 • Nick: Red. do canario

  Data dodania: 2009-06-03 09:29:15

  odp. dla canario - List gończy jest środkiem służącym do wydobycia i zabezpieczenia osoby dla potrzeb postępowania karnego. Warunkiem jego zastosowania jest uprzednie zastosowanie tymczasowego aresztowania, którego zrealizowaniu poszukiwanie za pomocą listu gończego służy. Listem gończym mogą być poszukiwane zarówno osoby podejrzane, a więc takie w stosunku do których prokurator, bądź też prowadzący postępowanie przygotowawcze funkcjonariusz Policji lub innego organu dochodzenia wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów, oskarżeni, a więc osoby wobec których skierowano do sądu właściwego rzeczowo i miejscowo do rozpoznania sprawy akt oskarżenia, a nadto osoby skazane prawomocnym wyrokiem. W tym ostatnim przypadku w liście gończy podaję się informcję o zapadłym wyroku, zamiast informacji o tymczasowym aresztowaniu. Wydanie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym wymaga spełnienia i to kumulatywnego dwóch warunków: 1) wydanie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu osoby ściganej bądź też skazanie jej prawomocnym wyrokiem, 2) ścigany (oskarżony, skazany) ukrywa się przed organami wymiaru sprawiedliwości. Ukrywanie się przez oskarżonego lub skazanego jako przesłanka wydania postanowienia o poszukiwaniu listem gończym oznacza sytuację, w której oskarżony wie, że jest poszukiwany przez organy ścigania, a mimo to uchyla się od udziału w procesie. Uchylenie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym następuje najczęściej w sytuacji, gdy oskarżony lub skazany został zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym lub zakładzie karnym. List gończy w takiej sytuacji podlega odwołaniu. Ponieważ poszukiwanie za pomocą listu gończego dopuszczalne jest wyłącznie w stosunku do osoby, co do której wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (co nie dotyczy oczywiście osób skazanych prawomocnym wyrokiem) uchylenie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu skutkować musi również uchyleniem postanowienia o poszukiwaniu listem gończym i odwołaniem listu gończego. Również i w tej sytuacji list gończy powinien zostać odwołany. Nie da się również wykluczyć przypadków, że osoba poszukiwana listem gończym sama zgłosi się do organu prowadzącego postępowanie karne celem wykonania z jej udziałem niezbędnych czynności dowodowych. W takiej sytuacji możliwe jest uchylenie środka w postaci tymczasowego aresztowania i zastosowania w jego miejsce nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w postaci np. oddania pod dozór Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego, co w konsekwencji również powoduje uchylenie postanowienia o poszukiwaniu listem gończym i odwołanie listu gończego. (mj)

 • Nick: Red. do Beaty

  Data dodania: 2009-06-02 14:24:59

  Odp. dla Beaty - Do celów postępowania przygotowawczego należy zgodnie z art. 297 kpk m.in.: zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej. Sposób gromadzenia dowodów w postępowaniu (rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie) jest określony w rozdziale 25 kpk. Zgodnie z treścią art. 217 kpk takie rzeczy należy wydać na żądanie prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki także na żądanie Policji. Przed każdym przeszukaniem osobę, u której przeszukanie ma nastąpić do informuje się o celu przeszukania, a następnie wzywa do wydania poszukiwanych przedmiotów. W przypadku, gdy zatrzymane dokumenty zawierają według oświadczenia osoby, u której dokonano ich zatrzymania tajemnicę państwową, służbową lub zawodową - są one przekazywane przez organ dokonujący zatrzymania bez odczytywania prokuratorowi lub sądowi w opieczętowanym opakowania. Obowiązek zachowania tajemnicy służbowej prokurator może uchylić. Przepisy postępowania karnego nie zabraniają dokonywania zapisków przez uczestników procesu. Sędzia prowadzący rozprawę może się jednak sprzeciwić sporządzaniu notatek, jeżeli będzie to miało wpływ na szybkość jej prowadzenia, czyli mogłoby opóźnić rozpoznanie sprawy. Świadek może jednak wówczas wystąpić do sądu o zgodę na nagrywanie swoich zeznań. Także i w tym przypadku potrzebna jest zgoda sądu. Redakcja także Panią pozdrawia. (ml).

 • Nick: Red. do JV

  Data dodania: 2009-06-02 13:16:53

  Odp. dla JV - W opisanej sytuacji należy rozważyć odpowiedzialność karną dwóch podmiotów. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, o tym że rozebrała obiekt będący samowolą budowlaną, pomimo tego, że w rzeczywistości tego nie uczyniła nie popełnia przestępstwa. Osobną kwestią jest odpowiedzialność karna osób z nadzoru budowlanego. W przedstawionym stanie faktycznym nie można wykluczyć (ani też potwierdzić), że osoby zatrudnione w nadzorze budowlanym nie dopełniły obowiązku zweryfikowania oświadczenia złożonego przez właściciela budynku i umorzyły postępowanie w tej sprawie pomimo tego, że nie było ono bezprzedmiotowe, ani nie zachodziła żadna inna przesłanka do podjęcia takiego rozstrzygnięcia. Stronie postępowania administracyjnego służy prawo do odwołania się od decyzji o umorzeniu postępowania w terminie 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli termin do wniesienia odwołania się od decyzji dla strony postępowania minął może ona, a także każda inna osoba, która nie jest stroną zwrócić się do prokuratury z wnioskiem o zaskarżenie sprzecznej jej zdaniem z prawem decyzji. Należy dodać, że prokurator ma więcej niż strona czasu na wniesienie skargi do sądu administracyjnego. Strona postępowania administracyjnego ma 30 dni od doręczenia decyzji organu II instancji na złożenie skargi do sądu administracyjnego, natomiast prokurator jest uprawniony do wniesienia skargi w terminie sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej i bez wyczerpania toku instancji w postępowaniu administracyjnym. Oprócz tego prokurator może wnieść sprzeciw od każdej decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę (o ile nie wniósł skargi do sądu). (tś/ml).

 • Nick: JV

  Data dodania: 2009-06-01 20:26:34

  Osoba wybudowała obiekt budowlany bez wymaganego pozwolenia. W związku z tym zostało wszczęte postępowanie przez nadzór budowlany. Właściciel budynku skierował pismo do organu informujące o tym, że samodzielnie zburzył nielegalnie postawiony obiekt. Nadzór budowlany postanowił w rezultacie umorzyć postępowanie. Okazało się jednak, że budynek nadal stoi, a pismo było niezgodne z prawdą. Czy w takiej sytuacji można dopatrywać się przestępstwa?

 • Nick: Beata

  Data dodania: 2009-05-31 18:33:42

  Pozdrawiam i mam pytania. Jak należy rozumieć art. 226 kpk. Czy odnosi się on do dokumentów zatrzymanych w trakcie przeszukania, czy również odnosi się do dokumentów uzyskanych przez prokuratora np. od jakiegoś zakładu pracy czy instytucji lecz zawierających tajemnicę służbową. Czy świadek zeznając przed sądem może sobie robić notatki tzn. posiadać w trakcie składania zeznań kartkę i długopis. Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.

 • Nick: mecenas27

  Data dodania: 2009-05-28 13:33:57

  W treści odpowiedzi dla Jurka p. prokurator pominął kwestję wyłudzenia świadczeń ubezpieczeniowych. W czasie gdy bezrobotny zarejestrowany w PUP podlega ubezpieczeniu, za które płaci urząd pracy, wyłudza je pracując na czarno. A to już jest przestępstwo z kk. Jeśli się mylę, przepraszam, a jeśli nie to proszę o dodatkowy komentarz. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.

 • Nick: canario

  Data dodania: 2009-05-27 00:21:20

  Mam pytanie jeżeli jest ktoś ścigany listem gończym, następnie List zostaje odwołany tekst brzmi dokładnie tak \" Prokurator Rejonowy w .......... zawiadamia, że odwołał list gończy za poszukiwanym........ W związku z tą informacją, dane o poszukiwanym zostały w dniu dzisiejszym usunięte z działu Poszukiwani. Prokurator dziękuje wszystkim osobom, których postawa przyczyniła się do zrealizowania celów tego poszukiwania. a dana osoba nie przebywa na terenie kraju ani w areszcie ani w więzieniu ...czy jest mozliwe że została zatrzymana i siedzi w areszcie za granicą ????

 • Nick: Red. do Sławka

  Data dodania: 2009-05-26 15:12:18

  Odp. dla Sławka - Podniesione uwagi nie powinny chyba pozostać bez reakcji. Wcale nie dlatego, że są krytyczne pod adresem strony. Takie sobie bowiem bardzo cenimy. Przypomnienia wymaga jednak kilka spraw elementarnych, bez respektowania, których rozważania o prawie stają się tylko czczą gadaniną. Po pierwsze, to nie prokurator czy sąd decyduje o tym, jakie zachowanie jest przestępstwem, a jakie nim nie jest. Decyzja w tym przedmiocie należy do parlamentu i prezydenta i tam też należy adresować wszelkie postulaty w przedmiocie depenalizacji takich albo innych zachowań. Po drugie, w Polsce obowiązuje zasada legalizmu i prokurator ma obowiązek wszcząć śledztwo i wnosić oskarżenie o każdy czyn, który jest przestępstwem. Przy okazji odwołania się do Biblii: 7 przykazanie zakazuje kradzieży i nie stawia nikogo w pozycji uprzywilejowanej. Po trzecie: list gończy jest instytucją prawa procesowego i służy dyscyplinowaniu podejrzanych, którzy dobrowolnie nie stawiają się na wezwanie organu ścigania czy też sądu. Postępowanie karne nie może trwać w nieskończoność, niezależnie czy chodzi o czyn bardzo poważny czy też błahy. Jeżeli czyn taki stanowi przestępstwo podlega ściganiu i w razie bezskuteczności innych środków zapobiegających uchylaniu się od sądu, prokurator ma nie tylko prawo, ale i obowiązek go rozesłać. Bliżej piszemy na ten temat na naszej stronie w publikacji List gończy . I w końcu po czwarte: produkcja i handel narkotykami to jeden z najbardziej rentownych przestępczych procederów. Przynajmniej w bilansie ogólnym. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się poglądowi, że narkotykami handluje się z biedy. Podzielamy uwagi o wyższości profilaktyki nad karaniem. Podobnie zresztą jest w innych niż przestępczość dziedzinach życia. Redakcji nie jest też obca refleksja na instytucją kary. Prosimy zaglądnąć chociażby do publikacji na ten temat Kara sprawiedliwa, użyteczna, oczekiwana . Co do pomocy postpenitencjarnej – to temat bardzo szeroki. Sporo ważnych informacji można znaleźć na stronie  www.jakdochodzicpraw.pl  Od niedawna można to uczynić też poprzez odpowiednie przekierowanie z naszej strony. Dziękujemy za list i także pozdrawiamy. [j.w.]

 • Nick: ciekawski

  Data dodania: 2009-05-26 10:30:05

  Dziekując dodam tylko, że potraficie Państwo dzielić się ze społeczeństwem, tym pięknym darem jakim jest Wasza głęboka wiedza.

 • Nick: Jurek

  Data dodania: 2009-05-26 10:25:54

  Serdecznie dziekuję za wnikliwą odpowiedż na zadane pytania. Napisany przez autora komentarz wpełni wyjaśnił mi delikatne różnice inpretacji prawa. Życzę powodzenia i przyjemnej zabawy z tak delikatną materią jaką jest prawo.

 • Nick: Red. do Jurka

  Data dodania: 2009-05-25 15:28:56

  Odpowiedzialności za tzw. pracę na czarno nie można sprowadzać tylko do odpowiedzialności karnej za przestępstwo, a ta ma miejsce tylko wtedy, gdy ktoś popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (zob. art. 1 § 1 kk - zasada „nullum crimen sine lege”). Sama tzw. praca na czarno osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego, nie jest przestępstwem ściganym na podstawie przepisów Kodeksu karnego, ani żadnej innej ustawy. I to pozornie byłaby odpowiedź na tak postawione pytanie. Rzecz jednak w tym, że w przypadku wskazanej pracy można mówić o odpowiedzialności wykroczeniowej, skoro z treści art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) wyraźnie wynika, że bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł. Oznacza to zagrożenie ustawowe karą grzywny od 500 zł do 5.000 zł (zob. art. 24 § 1 kw). Warto podkreślić, że do wyczerpania znamion wskazanego wykroczenia konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, którymi są: 1) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, 2) brak powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy. Oznacza to, że jeśli podjęciu przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej towarzyszy powiadomienie o tym właściwego powiatowego urzędu pracy – nie ma mowy o żadnym wykroczeniu, a konsekwencje sprowadzają się wyłącznie do utraty statusu bezrobotnego, którego definicja zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Odpowiedzialność karnoskarbową za nieujawnienie (niezgłoszenie) w ogóle właściwemu organowi - w tym i nieuczynienie tego w terminie, jeżeli ustawa podatkowa to przewiduje - samego przedmiotu opodatkowania albo podstawy opodatkowania (a nie nieuregulowanie także w tym czasie podatku) bądź niezłożenie wymaganej dla takiego ujawnienia deklaracji (z zastrzeżeniem art. 56 § 4 kks) przewiduje przepis art. 54 kks, przy czym w zależności od specyfiki danego podatku, czyn z art. 54 kks popełniony będzie przez: nieujawnienie samego przedmiotu opodatkowania, nieujawnienie podstawy opodatkowania, niezłożenie niezbędnej dla ujawnienia deklaracji. Chodzi więc o nieujawnienie (niezłożenie) w ogóle, a nie częściowo. Zatem w razie zgłoszenia się do podatku, ale niepodania wszystkich informacji odnośnie do przedmiotu lub podstawy opodatkowania bądź podania w deklaracji niepełnych informacji, nie mamy do czynienia z czynem z art. 54 kks, lecz w rachubę wchodzi art. 56 kks. Omawiana odpowiedzialność karnoskarbowa może dotyczyć przestępstwa skarbowego (art. 54 § 1 kks) lub wykroczenia skarbowego (art. 54 § 3 kks), w zależności od tego, czy kwota podatku narażonego na uszczuplenie przekracza ustawowy próg. Odnosząc się wprost do zadanego pytania należy stwierdzić, że bezrobotny, który ma świadomość tego, że nie ujawniając przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składając deklaracji, uchyla się od opodatkowania i chce takiego efektu swego zachowania, podlega wskazanej odpowiedzialności. Jest to przestępstwo lub wykroczenie skarbowe kierunkowe, gdyż zachowanie sprawcy, polegające na nieujawnieniu przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub na niezłożeniu deklaracji, podjęte ma być w celu uchylenia się od opodatkowania. W pojęciu uchylania się zawarty jest negatywny stosunek takiego sprawcy do świadczenia, sprawiający, że nie spełnia on nałożonego na niego obowiązku, mimo że ma obiektywną możliwość jego wykonania. Sprawca takiego czynu zabronionego obowiązku podatkowego nie wypełnia, bo go wypełnić nie chce lub też obowiązek ten lekceważy. (kd).

 • Nick: Sławek

  Data dodania: 2009-05-25 14:32:59

  Przeglądając wpisy z listą poszukiwanych listem gończym zauważyłem,że najstraszniejsi na tej liście przestępcy, to ci,którzy wyłudzili parę groszy kredytu od lichwiarskiego Providenta, przyłapani na jezdzie po pijanemu na rowerze (często po polnych drogach swojej wioski) i chorzy narkomani przy których znaleziono kulka lub jedną tylko działkę jakiegoś narkotyku (na które to musieli cały dzień kombinować). Żenada i wstyd dla organów które te listy wystawiali i marnotrawienie pieniędzy podatników! W Biblii, która tak potępiał złodziejstwo napisano:\"nie będziesz karał człowieka,który kradł chleb z głodu\". Tak to bieda i brak pracy przeważnie skłania do oszustw i handlu narkotykami, to brak sensu życia w tym kraju produkuje chorych narkomanów. Ludzie którzy opuszczą Zakład Karny nie mogą liczyć na żadną pomoc,wsparcie moralne czy cokolwiek! Jeśli są na zwolnieniu warunkowym,to wsadza im się na głowę zrzędliwego kuratora,któremu tak naprawdę powiewa czy jego podopieczny wróci za kratki czy nie. A jego rola ogranicza się na zastraszaniu takiego człowieka co do konsekwencji nieprzestrzegania porządku prawnego,a nie na pomocy w szukaniu pracy czy kontakcie z jakimiś placówkami postresocjalizacyjnymi (bo takich nie ma), które by takiemu człowiekowi pomogły! Przeprowadziły jakieś przyuczenie do zawodu,znalazły pracę (taki człowiek często ze względu na swoją kryminalną przeszłość pracy takiej znalezć nie może). Państwo skąpi pieniędzy na taką pomoc,ale już otwiera szczodrze dłoń by za wasze pieniądze podatnicy utrzymywać latami narkomana w więzieniu za to tylko,że sprzedał komuś kilka działek hery,a pózniej po opuszczeniu ZK przyłapano go z gramem amfetaminy (posiadanie) i znowu ma kilka latek (odwieszą warunkowe dołożą z grubej rury za posiadanie). A wiecie podatnicy, którzy tak chwalicie tą stronę ile kosztuje rok utrzymania osadzonego w więzieniu? A zdajecie sobie sprawę z tego,że Unia Europejska psioczy na polskie prawo,ponieważ dopuszcza ono stosowanie aresztu na podstawie bardzo błahych i przeważnie marnie uzasadnionych powodów,co skutkuje dużą (największą w Europie) liczbą stosowanych aresztów? A kto za to płaci? Wy podatnicy! A wiecie,że polskie prawo dopuszcza,iż człowiek może być aresztowany (NAWET POLICJANT,CO SIĘ CZĘSTO ZDARZA!) na podstawie pomówienia jednej tylko-czasami mało wiarygodnej osoby? Przemyślcie sobie to wszystko i się zastanówcie w co lepiej inwestować: w profilaktyke czy więziennictwo, które nawet osadzonym pracy nie zapewnia. Nawet wasze dzieci w tym policyjno-więziennym kraju nie mają rzetelnej opieki medycznej. Gdzie się podziały pielęgniarki ze szkół? Gdzie kontrole stomatologiczne i lekarskie w szkołach? A jakie są efekty tych zaniedbań? Wady zgryzu,kręgosłupa,nowotwory u dzieci....A czy policjanci i prokuratorzy-jak za przeklętej komuny-chodzą do szkół i rozmawiają z młodzieżą? Nie dajcie się zwiezć takim stroną,jak ta,bo to tylko zwykłe mydlenie oczu obywatelom. Przypisywanie sobie zasług,których się nie ma. To tylko podawanie morfiny człowiekowi choremu na raka i robienie mu złudnej nadziei. pozdrawiam.

 • Nick: Red. do ciekawskiego

  Data dodania: 2009-05-25 13:53:33

  Odp. dla ciekawskiego – Bardzo dziękujemy za gratulacje. Radca prawny (jak każda inna osoba) nie ma prawa posiadać ani korzystać z pirackiego oprogramowania. Odpowiedzialność za korzystanie z nielegalnego oprogramowania reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 118 ust. 1 tej ustawy: Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu […] rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (ml).

 • Nick: Ciekawski

  Data dodania: 2009-05-24 18:25:02

  Gratulacje za WSPANIAŁĄ STRONĘ. Mam jednak pytanie: co może grozić radcy prawnemu, który w swej kancelarii korzysta z pirackiego programu komputerowego? Serdecznie dziękuję za informację.